ការងារប្រសិនបើអ្នកធ្វេសប្រហែងតែមួយពេល អ្នកនឹងមានទុក្ខព្រួយជាប់ជានិច្ចComments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ