ពេលបាក់ទឹកចិត្ត ត្រូវគិតដល់មនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់បំផុតComments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ