បណ្តុះផ្នត់គំនិតនាយកសាលាល្អ

 1. គ្រូល្អសាលាមានគុណភាព
 2.  ឆ្លៀតឱកាសស្វែងរកគ្រូល្អ
 3.  ច្រោះចេញគំនិតអវិជ្ជមាន
 4.  ទទួលខុសត្រូវគ្រប់បញ្ហា
 5.  ផ្តោតលើការសិក្សាសិស្ស
 6.  មានភក្តីភាពសម្រាប់គ្រប់គ្នា
 7.  ចាត់ទុកបុគ្គលិកល្អដូចគ្នា
 8.  ជម្រុះចោលបុគ្គលិកអវិជ្ជមាន
 9.  មានភាពច្បាស់លាស់
 10.  គោរពនិងផ្តល់តម្លៃស្មើគ្នា
 11.  មានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីអនុវត្ត
 12.  មានគំនិតក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ 
 13.  ផ្តោតលើអាកប្បកិរិយាបុគ្គលិក
 14.  កំណត់ការរំពឹងទុក

Comments