បណ្តុះផ្នត់គំនិតនាយកសាលាល្អ

 1. គ្រូល្អសាលាមានគុណភាព
 2.  ឆ្លៀតឱកាសស្វែងរកគ្រូល្អ
 3.  ច្រោះចេញគំនិតអវិជ្ជមាន
 4.  ទទួលខុសត្រូវគ្រប់បញ្ហា
 5.  ផ្តោតលើការសិក្សាសិស្ស
 6.  មានភក្តីភាពសម្រាប់គ្រប់គ្នា
 7.  ចាត់ទុកបុគ្គលិកល្អដូចគ្នា
 8.  ជម្រុះចោលបុគ្គលិកអវិជ្ជមាន
 9.  មានភាពច្បាស់លាស់
 10.  គោរពនិងផ្តល់តម្លៃស្មើគ្នា
 11.  មានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីអនុវត្ត
 12.  មានគំនិតក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ 
 13.  ផ្តោតលើអាកប្បកិរិយាបុគ្គលិក
 14.  កំណត់ការរំពឹងទុក


Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ