គុណវិបត្តិទាំង៦ នៃជម្លោះនៅកន្លែងធ្វើការ

  1. ខាតបង់លុយរបស់ក្រុមហ៊ុន
  2. ខាតបង់ពេលវេលា
  3. បាត់បង់បុគ្គលិកមានសមត្ថភាព
  4. បាត់បង់តម្លៃជាអ្នកដឹកនាំ
  5. ប្រសិទ្ធភាពការងារធ្លាក់ចុះ
  6. ប៉ះពាល់ដល់សុខភាព
"ប្រសិនបើអ្នកចង់ឈ្នះ មានន័យថាអ្នកបានចាត់ទុកការចង់បានរបស់អ្នកដទៃមិនសំខាន់"


Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ