អភិវឌ្ឍជំនាញជាតម្រូវការសម្រាប់មុខតំណែងនាយកសាលា

 1. ភាពជាអ្នកដឹកនាំ 
 2. ការធ្វើផែនការ
 3. ការរៀបចំថវិកា
 4. ការបង្រៀន
 5. ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក
 6. ការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិក
 7. ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា
 8. ការធានាគុណភាព 
 9. ការគ្រប់គ្រងទំនាស់
 10. ការធ្វើសេចក្តីសម្រេច
 11. ការត្រិះរិះពិចារណា
 12. ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ
 13. ការគ្រប់គ្រងពេលវេលា
 14. ការទំនាក់ទំនង
 15. ការចរចា


Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ