ត្រណម៦ចំណុចពេលសម្ភាសន៍ការងារ

  1.  កុំនិយាយអ្វីដែលអ្នកដឹង
  2.  កុំធ្វើជាអ្នកសម្បូរទ្រឹស្តី
  3.  កុំបង្ហាញថាខ្លួនចេះគ្រប់ផ្នែក
  4.  កុំប្រាប់អំពីលទ្ធផល
  5.  កុំបង្ហាញផ្នត់គំនិតសេដ្ឋី
  6.  កុំមានមោទនភាព 

Comments