ត្រណម៦ចំណុចពេលសម្ភាសន៍ការងារ

  1.  កុំនិយាយអ្វីដែលអ្នកដឹង
  2.  កុំធ្វើជាអ្នកសម្បូរទ្រឹស្តី
  3.  កុំបង្ហាញថាខ្លួនចេះគ្រប់ផ្នែក
  4.  កុំប្រាប់អំពីលទ្ធផល
  5.  កុំបង្ហាញផ្នត់គំនិតសេដ្ឋី
  6.  កុំមានមោទនភាព 

Comments

Anonymous said…
Sometimes a bank of progressive machines in a single casino are linked together. In different circumstances, the machines are 우리카지노 linked throughout the entire state, which is why they function a high jackpot amount. Machines that pay out more frequently (known as "loose" machines) are sometimes located in high visibility areas. The thought is that the sound of you profitable will attract more attention, enticing different folks to come back and spend money, too.

Popular Posts