ការងារបច្ចេកទេសគរុកោសល្យរបស់នាយកសាលា

  1. ធ្វើជាទីប្រឹក្សាគរុកោសល្យ
  2.  ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តន៍តាមថ្នាក់
  3.  ចូលរួមបំប៉នបច្ចេកទេសគ្រូបង្រៀន
  4.  ពង្រឹងគុណភាពបង្រៀននិងរៀន
  5.  ជំរុញការប្រជុំបច្ចេកទេសជាប្រចាំ
  6.  លើកទឹកចិត្តឱ្យមានការស្រាវជ្រាវ
  7.  វាយតម្លៃលទ្ធផលការសិក្សាComments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ