ផ្លាស់ប្តូរពីគ្រូទៅជានាយកសាលា

  1. ប្រឡូកក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំ
  2.  ស្វែងរកអ្នកជួយណែនាំ
  3.  បន្តការសិក្សាផ្នែកអប់រំ
  4.  អានសៀវភៅគ្រប់គ្រងអប់រំ
  5.  អភិវឌ្ឍជំនាញតម្រូវការ
  6.  សកម្មដើម្បីភាពរីកចម្រើន
  7.  រក្សាឥរិយាបថវិជ្ជមាន

Comments

Popular Posts