ការងាររដ្ឋបាលរបស់នាយកសាលា

  1.  កសាងផែនការការងារ
  2.  បែងចែកភារកិច្ចដល់បុគ្គលិក
  3.  រៀបចំបរិស្ថានសាលា
  4.  រៀបចំនិងដឹកនាំការប្រជុំ
  5.  រៀបចំការបណ្តុះបណ្តាល
  6.  ធ្វើជាអ្នកផ្សះផ្សាទំនាស់
  7.  គ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានសម្ភារ

Comments