បុគ្គលិកធម្មតា Vs បុគ្គលិកឆ្នើម

 បុគ្គលិកធម្មតា average employee

 1. មកធ្វើការដើម្បីតែប្រាក់ខែ come to work just for the paycheck
 2. គ្មានបំណងប្រាថ្នាចង់រៀនអ្វីដែលថ្មី no desire to learn new things
 3. មិនដែលអានសៀវភៅ don’t read
 4. ប្រឆាំងការផ្លាស់ប្តូរ resist change
 5. មិនធ្វើផែនការ don’t plan
 6. ស្តីបន្ទោសអ្នកដទៃ blame others
 7. មិនចែករំលែកគំនិតថ្មីៗ never contribute new ideas
 8. មិនមានទម្លាប់ហាត់ប្រាណ poor health habits
 9. ចូលចិត្តការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលា love wasting time

បុគ្គលិកឆ្នើម great employee

 1. ចូលចិត្តធ្វើការឱ្យល្អប្រសើរ love doing the great work
 2. បន្តការរៀនសូត្ររហូត constant learners
 3. អានសៀវភៅជាប្រចាំ read regularly
 4. ទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរ embrace change
 5. រៀបចំផែនការដើម្បីជោគជ័យ plan for success
 6. មានទំនួលខុសត្រូវ take responsibility
 7. ចែករំលែកចំណេះដឹងថ្មីៗ sharing new ideas
 8. មានទម្លាប់ហាត់ប្រាណជាប្រចាំ great health habit
 9. ស្អប់ខ្ពើមការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលា hate wasting time


Comments