ផ្តើមពីកុមារកំព្រារហូតក្លាយជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិស្ថាប័នអប់រំដ៏ល្បីនៅកម្ពុជា

លោក ឃឹម ផុន បង្ហាញអំពីមូលហេតុដែលនាំឱ្យសាលារៀនសុវណ្ណភូមិទទួលបានភាពជោគជ័យ

តើហេតុអ្វីបានជាអ្នកបរាជ័យពេលសម្ភាសការងារ?

ពេលធ្វើបទសម្ភាសការងារ អ្នកសម្ភាសតែងតែចង់ដឹងអំពីសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់បេក្ខជន ដោយចាប់ផ្តើមនូវសំណួរពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗជាច្រើន ដើម្បីរកឱ្យឃើញនូវចំណុចខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយរបស់បេក្ខជនម្នាក់ៗ។ ប្រមាណជាង១០ឆ្នាំនេះ ខ្ញុំត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចូលរួមក្នុងគណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប្រចាំ ហើយមានសំណួរមួយដែលខ្ញុំតែងតែសួរទៅកាន់បេក្ខជនភាគច្រើនគឺ "ប្រសិនបើស្ថាប័នប្រគល់ឱកាសនេះជូនអ្នក តើ់អ្នកអាចចូលរួមអភិវឌ្ឍស្ថាប័នយ៉ាងដូចម្តេច?"

ក្នុងនាមជាបេក្ខជន ក្រោយពេលទទួលបានសំណួរមួយនេះហើយ អ្នកត្រូវព្យាយាមឆ្លើយយ៉ាងណាដើម្បីឱ្យអ្នកសម្ភាសអាចជឿទុកចិត្តលើអ្នកបាន តាមរយៈការបង្ហាញនូវភាពមឹងម៉ាត់ មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង និងមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយក្នុងការទទួលយកឱកាសនេះ។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើស្ថាប័នផ្តល់ឱកាសនេះជូនខ្ញុំ ខ្ញុំមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍជាមួយស្ថាប័នដូចជាទី១..... ទី២..... ទី៣.....។ល។ 
បេក្ខជនមិនអាចឆ្លើយថា៖ 
១. ខ្ញុំមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នេះពីមុនមកផង 
២. ខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាដើម្បីស្វែងយល់និងរៀនសូត្របន្ថែមពីស្ថាប័ន 
៣. ខ្ញុំសង្ឃឹមថាស្ថាប័ននឹងបង្ហាត់បង្ហាញខ្ញុំពេលចូលធ្វើការ 
៤. ខ្ញុំមិនទាន់បានគិតច្បាស់លាស់ថាតួនាទីនេះត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះផង
៥. ខ្ញុំទុកឱ្យស្ថាប័នជាអ្នកចាត់ចែង ចង់ឱ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីខ្ញុំធ្វើតាមទាំងអស់

បេក្ខជនទាំងអស់ចូរចងចាំថា ចំលើយទាំង៥ខាងលើនេះពិតជាមិនអាចធ្វើឱ្យគណៈកម្មាធិការសម្ភាសមានទំនុកចិត្តលើអ្នកបានឡើយ ភាពទន់ជ្រាយ ភាពគ្មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង និងការមិនបានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនរបស់អ្នក គឺប្រាកដជានាំអ្នកទៅរកភាពបរាជ័យជាក់ជាពុំខាន។ គ្មានហេតុផលណាមួយដែលអ្នកត្រូវឆ្លើយនៅចំនុចទាំង៥ខាងលើនេះទេ ប្រសិនបើអ្នកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ និងស្វែងយល់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីប្រវត្តិនៃស្ថាប័ន ទំនួលខុសត្រូវក្នុងមុខតំណែងដែលអ្នកកំពុងសម្ភាស និងបង្ហាញអំពីភាពឆ្លាតវាងវៃរបស់អ្នក៕


៥ ជំហានក្នុងការកំណត់គោលដៅ

 1. ត្រូវកំណត់នូវតម្រូវការឱ្យបានច្បាស់លាស់ (determine needs)
 2. ត្រូវបង្កើតគោលដៅជាក់លាក់ (create specific goals)
 3. ត្រូវរៀបចំ និងអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីសម្រេចគោលដៅ (create and implement strategies)
 4. ត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យដំណើរការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត (monitor the progress)
 5. ត្រូវបញ្ជាក់ឱ្យបានច្បាស់ថាតើគោលដៅបានសម្រេចរឺយ៉ាងណា (determine whether the goals are achieved)
ក្តីសង្ឃឹម (hope) មិនមែនជាសកម្មភាពយុទ្ធសាស្រ្តដែលអ្នកត្រូវអនុវត្តដើម្បីសម្រេចគោលដៅឡើយ ដោយឡែកក្តីសុបិន (dream) វាក៏មិនមែនជាគោលដៅដែលអ្នកបានកំណត់ដែរ ដោយសារតែក្តីសុបិនវាពុំមានសកម្មភាពដើម្បីបង្ហាញផ្លូវអ្នកដើរទៅរកគោលដៅពិតប្រាកដទេ។ ដូច្នេះគោលដៅ (goals) តម្រូវឱ្យអ្នកមានក្តីសុបិន បូកជាមួយផែនការសកម្មភាព (action steps) បូកជាមួយការកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ (target date) ទើបធ្វើឱ្យអ្នកអាចសម្រេចគោលដៅបានដូចបំណង។
Educational Conference, Singapore 2016

តើបុគ្គលិកប្រភេទណាដែលអាចទទួលបានទំនុកចិត្តពីប្រធានរឺមេផ្ទាល់?

 1. ប្រភេទបុគ្គលិកមានភាពស្មោះត្រង់ ភាពអត់ធ្មត់ មិនអួតក្អេងក្អាង និងមានផែនការជីវិតច្បាស់លាស់
 2. ប្រភេទបុគ្គលិកដែលមិនចូលចិត្តរត់ចោលបញ្ហា និងព្យាយាមផ្តល់ដំណោះស្រាយដ៏ប្រសើរជូនប្រធាន
 3. ប្រភេទបុគ្គលិកដែលមានឆន្ទះខ្ពស់ក្នុងការបំពេញការងារ និងជាប្រភេទមនុស្សយកការងារជាធំ
 4. ប្រភេទបុគ្គលិកមិនឆ្លៀតឱកាស មិនបង្កើតបក្សពួក និងមិនមានចេតនាដាក់សម្ពាធទៅលើប្រធាន
 5. ប្រភេទបុគ្គលិកមានការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ និងបង្កើតឱកាសការងារថ្មីៗជាមួយក្រុមហ៊ុនរឺស្ថាប័ន 
ជាទូទៅបុគ្គលិកម្នាក់ៗតម្រូវឱ្យមានចំណេះដឹង ជំនាញ និងសមត្ថភាព ដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារផ្សេងៗ ប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ទាំងបីនេះនៅមិនទាន់ធានាបានថាអ្នកទទួលបានទំនុកចិត្តពីប្រធានរឺមេផ្ទាល់ឡើយ ដ៏រាបណាអ្នកមិនទាន់មានលក្ខណៈពិេសសទាំងប្រាំខាងលើ។

ប្រភព៖ ឃឹម ផុន
HIDA Training, Tokyo, Japan 2015

ភាពខុសគ្នារវាងការដឹកនាំ និងការគ្រប់គ្រង

 1. ការគ្រប់គ្រង (Management) មានឆន្ទះចង់ឱ្យមនុស្សល្អ ដោយព្យាយាមបង្កើតគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ និតិវិធីក្នុងការបំពេញការងារ និងស្តង់ដាការងារ ដើម្បីឱ្យអ្នកអនុវត្តទាំងឡាយមានភាពងាយស្រួល និងច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើការ និងទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អប្រសើរទៀតផង។ 
 2. ការដឹកនាំ (Leadership) មានឆន្ទះចង់ឱ្យមនុស្សប្រឹងប្រែងបំពេញការងារ ដើម្បីសម្រេចទៅតាមគោលដៅដែលបានកំណត់ដូចមានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ និងស្តង់ដាការងាររបស់ស្ថាប័ននិមួយៗ។ 
 3. អ្នកដឹកនាំប្រភេទយកការងារជាធំ (Task Oriented) ច្រើនមានភាពខ្លាំងពូកែផ្នែកខាងគ្រប់គ្រងច្រើនជាងការដឹកនាំ ដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើលទ្ធផលការងារ និងភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើការ។ 
 4. អ្នកដឹកនាំប្រភេទយកមនុស្សជាធំ (People Oriented) ច្រើនមានភាពខ្លាំងពូកែក្នុងការដឹកនាំច្រើនជាងការគ្រប់គ្រង ដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើវិធីសាស្រ្តក្នុងការធ្វើអោយមនុស្សមានភាពសប្បាយរីករាយ និងចូលចិត្តស្វែងយល់ពីការចង់បានរបស់អ្នកដ៏ទៃ។ 
ថ្វីបើការគ្រប់គ្រង និងការដឹកនាំមានលក្ខណៈសម្បត្តិផ្សេងគ្នា ប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំម្នាក់ៗចាំបាច់ត្រូវមានទាំងពីរ (Leadership & Management) ដើម្បីដឹកនាំក្រុមហ៊ុន រឺស្ថាប័នមួយឱ្យទទួលបាននូវភាពជោគជ័យទាំងអតិថិជន បុគ្គលិក និងម្ចាស់អាជីវកម្ម។ 

ប្រភព៖ ឃឹម ផុន 

Educational Conference, Manila, Philippines 2014

ភាពបរាជ័យអាចកើតមានចំពោះអ្នកប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្ស៣ប្រភេទនេះ

 1. ប្រភេទមនុស្សដឹងច្រើន ប៉ុន្តែធ្វើតិច
 2. ប្រភេទមនុស្សចេះ ប៉ុន្តែមិនធ្វើ
 3. ប្រភេទមនុស្សធ្វើ លុះត្រាមានអ្នកចាំសរសើរ

One Tree Hill in Auckland, New Zealand, 2017