៧ ចំណុចរបស់មេដឹកនាំដែលមានឥទ្ធិពល

  1. ផ្តល់ឱ្យដោយមិនចាំបាច់ស្នើសុំ 
  2. យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដទៃ 
  3. បន្តការរីកចម្រើនរហូត 
  4. រស់នៅដោយភាពត្រឹមត្រូវ 
  5. ផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់អ្នកដទៃ 
  6. ចូលរួមរាល់ការលំបាក 
  7. បម្រើដោយភាពដាក់ខ្លួន

Comments