៧ ចំណុចរបស់មេដឹកនាំដែលមានឥទ្ធិពល (Leaders with Influence)

  1. ផ្តល់ឱ្យនៅពេលមិនចាំបាច់មានការស្នើសុំ GIVE when they don't have to. 
  2. យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដទៃ CARE for others. 
  3. បន្តការរីកចំរើនរហូត GROW continuously. 
  4. រស់នៅដោយភាពត្រឹមត្រូវ LIVE authentically. 
  5. ផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់អ្នកដទៃ EMPOWER others.
  6. គ្រប់គ្រងរាល់ការលំបាក MANAGE hardship.
  7. បម្រើដោយភាពដាក់ខ្លួន SERVE with humility. 

Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ