៧ ចំណុចរបស់មេដឹកនាំដែលមានឥទ្ធិពល (Leaders with Influence)

 1. ផ្តល់ឱ្យនៅពេលមិនចាំបាច់មានការស្នើសុំ
 2. យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដទៃ
 3. បន្តការរីកចំរើនរហូត
 4. រស់នៅដោយភាពត្រឹមត្រូវ
 5. ផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់អ្នកដទៃ
 6. គ្រប់គ្រងរាល់ការលំបាក
 7. បម្រើដោយភាពដាក់ខ្លួន 
Leaders with Influence: 
 1. GIVE when they don't have to. 
 2. CARE for others. 
 3. GROW continuously. 
 4. LIVE authentically. 
 5. EMPOWER others.
 6. MANAGE hardship.
 7. SERVE with humility. 
[We Love, We Care, We Share]

Comments

Popular posts from this blog

តើហេតុអ្វីពាក្យថា «ពេក» គឺជាបញ្ហា?

មិត្តភក្រ្តចាស់គឺជាមាស មិត្តភក្រ្តថ្មីគឺជាពេជ្រ

វិធីសាស្រ្តក្នុងការកំណត់អាទិភាពការងារ

៩ ចំនុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

តើហេតុអ្វីចំណូលគឺជាចំណាយ?

៩៩ សុភាសិតចិនក្នុងរឿង សាម កុក (Three Kingdoms)

4 សំនួរមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្ត

តើវិវាទនៅកន្លែងការងារកើតឡើងពីកត្តាអ្វីខ្លះ?

តើការងារប្រភេទណាដែលអ្នកដឹកនាំចាំបាច់ត្រូវប្រគល់សិទ្ធឱ្យគេធ្វើជំនួស?