គុណភាពអប់រំគឺស្ថិតនៅចន្លោះការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សា និងការអនុវត្តន៍កម្មវិធីសិក្សា

ការចែករំលែកសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ លេខ០០១
…………………………………………………………………………………………

ទស្សនផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះការពង្រឹងគុណភាពអប់រំ!
គុណភាពអប់រំគឺស្ថិតនៅចន្លោះការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សា និងការអនុវត្តន៍កម្មវិធីសិក្សា។

ជាការពិត ការងារអប់រំត្រូវការពេលវេលានិងការចូលរួមពីផ្នែកពាក់ព័ន្ធដូចជាសាលារៀន សិស្សានុសិស្ស គ្រួសារ និងសង្គម ប៉ុន្តែការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សា និងអនុវត្តន៍កម្មវិធីសិក្សា គឺជាចំណុចចាប់ផ្តើមមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីធានាបានគុណភាពអប់រំ និងឈានដល់ការមានប្រភពធនធានមនុស្សសម្រាប់បំពេញតម្រូវការការងារក្នុងសង្គមទាំងមូល។ 

ការៀបចំកម្មវិធីសិក្សាមួយឱ្យបានល្អ គឺត្រូវផ្តើមចេញពីការជជែកគ្នារវាងផ្នែកចំណេះទូទៅ (K-12) ផ្នែកឧត្តមសិក្សា (University) និងសហគ្រាស/ក្រុមហ៊ុន (Industrial) ដោយតំរូវឱ្យអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយអប់រំ (Policy Makers) ដឹងច្បាស់អំពីតំម្រូវការទីផ្សារ ដំណើរការនៃការបណ្តុះបណ្តាល/អប់រំសិស្សានុសិស្សចាប់តាំងពីកំរិតមូលដ្ឋានរហូតដល់ឧត្តមសិក្សា និងការវិវឌ្ឍន៍ជាសកល។ 

មានកម្មវិធីសិក្សាល្អនៅមិនទាន់ធានាបានគុណភាព ប្រសិនបើការអនុវត្តរបស់បុគ្គលិកគ្រូបង្រៀនមិនបានត្រឹមត្រូវ។ បុគ្គលិកគ្រូបង្រៀនគឺជាអ្នកផលិតគុណភាព ស្របពេលមានសម្ភារឧបន្ទេសគ្រប់គ្រាន់ ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសពេញលេញ និងមានការលើកទឹកចិត្តបានប្រសើរ។ គុណភាពនៃការអប់រំគឺអាចកំណត់បានតាមរយះលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្ស ដោយមានប្រព័ន្ធវាយតំលៃជាស្តង់ដាររួម ហើយសូចនាករក្នុងការវាយតំលៃគួរឆ្លើយតបទៅតាមវត្ថុបំណងនៃកម្មវិធីសិក្សានិមួយៗ៕

[We Love, We Care, We Share]

Comments

Popular posts from this blog

តើហេតុអ្វីពាក្យថា «ពេក» គឺជាបញ្ហា?

មិត្តភក្រ្តចាស់គឺជាមាស មិត្តភក្រ្តថ្មីគឺជាពេជ្រ

វិធីសាស្រ្តក្នុងការកំណត់អាទិភាពការងារ

៩ ចំនុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

តើហេតុអ្វីចំណូលគឺជាចំណាយ?

៩៩ សុភាសិតចិនក្នុងរឿង សាម កុក (Three Kingdoms)

4 សំនួរមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្ត

៧ ចំណុចរបស់មេដឹកនាំដែលមានឥទ្ធិពល (Leaders with Influence)

តើវិវាទនៅកន្លែងការងារកើតឡើងពីកត្តាអ្វីខ្លះ?

តើការងារប្រភេទណាដែលអ្នកដឹកនាំចាំបាច់ត្រូវប្រគល់សិទ្ធឱ្យគេធ្វើជំនួស?