អតិថិជនមិនទិញផលិតផលអ្នកទេ គឹទិញលក្ខណៈពិេសសនៃផលិតផលអ្នក

ផលិតផល/សេវាកម្មដែលមិនមានលក្ខណៈពិេសស មិនអាចទាក់ទាញទឹកចិត្តអតិថិជនបានឡើយ។ ពេលមានផលិតផល/សេវាកម្មថ្មីមួួយនៅលើទីផ្សារ អតិថិជនតែងតែចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាគេផលិត/បង្កើតផលិតផលនោះឡើង? អតិថិជនមិនបានទិញIphoneទេ គឺទិញលក្ខណៈពិេសសនៃIphone

អាជីវកម្មប្រភេទអប់រំ (education business) សាលានីមួួយៗមានអគារសិក្សា សម្ភារសិក្សា គ្រូបង្រៀន និងបុគ្គលិកគ្រាំទ្រដូចគ្នា ប៉ុន្តែអតិថិជននឹងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកសាលាណាដែលមានលក្ខណៈពិេសសខុសគ្នា។ ភាពមិនមានចំណុចពិសេសនៃសេវាកម្ម/ផលិតផលមិនអាចធ្វើឱ្យអាជីវកម្មមានស្ថេរភាពឡើយ ពិេសសស្ថិតនៅក្នុងបរិបទប្រកួតប្រជែង។

ការបាត់បង់ការផ្តោតអារម្មណ៍ (lose focus) ការគ្មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង (no self-confidence) និងការមិនមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ (no high commitment) អាចធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកជួបគ្រោះអាសន្នក្នុងពេលដ៏ឆាប់ និងឈានដល់ការបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីបុគ្គលិក និងអតិថិជន៕Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ