អតិថិជនទិញលក្ខណៈពិេសសនៃផលិតផល

ផលិតផលដែលមិនមានលក្ខណៈពិេសស មិនអាចទាក់ទាញទឹកចិត្តអតិថិជនបានឡើយ។ ពេលមានផលិតផលថ្មីមួួយនៅលើទីផ្សារ អតិថិជនតែងតែចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាគេបង្កើតផលិតផលនោះឡើងអតិថិជនមិនបានទិញ Iphone ទេ គឺទិញលក្ខណៈពិេសសនៃ Iphone

សាលារៀននីមួួយៗមានអគារសិក្សា សម្ភារសិក្សា និងគ្រូបង្រៀនដូចគ្នា ប៉ុន្តែអតិថិជនសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកសាលាដែលមានលក្ខណៈពិេសស។ សាលាមិនមានចំណុចពិសេសមិនអាចមានស្ថេរភាពឡើយ ពិេសសស្ថិតនៅក្នុងបរិបទប្រកួតប្រជែង។

ការបាត់បង់ការផ្តោតអារម្មណ៍ ការគ្មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង និងការមិនមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ អាចធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកជួបគ្រោះអាសន្នក្នុងពេលដ៏ឆាប់ និងឈានដល់ការបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីបុគ្គលិក និងអតិថិជន៕


Comments