វិធីសាស្រ្តពង្រឹងទំនុកចិត្ត

  1. កំណត់​គោលដៅ
  2. ផ្តោតអារម្មណ៍
  3. កុំបង្អង់យូរ
  4. ចែករំលែកគោលដៅរបស់អ្នក
  5. រក្សាភាពវិជ្ជមាន
  6. ផ្តល់រង្វាន់ឱ្យខ្លួនឯង


Comments

Popular posts from this blog

សន្សឹមៗកុំបំបោល ក្រែងពុំដល់ដូចប្រាថ្នា

៩ ចំណុចសំរាប់អ្នកសម្ភាសការងារ

សុភាសិតខ្មែរ