ឥរិយាបទភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

  1.  ស្មោះត្រង់
  2. ជឿជាក់លើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួន
  3. មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់
  4. ផ្តល់មតិកែលម្អដល់បុគ្គលិក
  5. ដឹកនាំបែបអនុវត្តជាក់ស្តែង
  6. ផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិក
  7. បង្ហាញបញ្ហាដែលនឹងអាចកើតមានពេលអនាគត
  8. យកចិត្តទុកដាក់លើតម្រូវការរបស់បុគ្គលិក
  9. លើកទឹកចិត្តឱ្យមានការច្នៃប្រឌិត
  10. រក្សាទំនាក់ទំនងបែបបើកចំហ 

Comments

PRACH Sim said…
Thanks for sharing my CEO. You are always in my heart. I have learnt from you every day you post and sharing and get influenced by your actions.