ជំនាញសម្រាប់អ្នកដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រង

 •  ជំនាញសម្រាប់អ្នកដឹកនាំ

 1. ការទំនាក់ទំនង
 2. ភាពវិជ្ជមាន
 3. ភាពជឿជាក់
 4. ភាពច្នៃប្រឌិត
 5. ការផ្តល់យោបល់
 6. ការផ្ទេរភារកិច្ច
 7. ភាពបត់បែន

 • ជំនាញសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង

 1. ជំនាញអន្តរបុគ្គល
 2. ការទំនាក់ទំនង
 3. ការលើកទឹកចិត្ត
 4. ការចាត់ចែងការងារ
 5. ការគិតបែបយុទ្ធសាស្ត្រ
 6. ការធ្វើផែនការទុកមុន

Comments

Popular Posts