Posts

Showing posts from February, 2016

អ្នកអាចធ្វេីអោយមនុស្សជំុវិញខ្លួនអ្នកសប្បាយចិត្ត ដ៏រាបណាអ្នកចេះធ្វេីអោយខ្លួនឯងសប្បាយចិត្ត

Image
ខាងក្រោមនេះគឺជាភាពខុសគ្នារវាងការគិតបែបវិជ្ជមាន និងការគិតបែបអវិជ្ជមានរបស់មនុស្សម្នាក់ៗដែលជាដេីមចមធ្វេីអោយជោគជ័យ រឺបរាជ័យក្នុងជីវិតគ្រួសារនិងការងារ។ តេីអ្នកជាមនុស្សប្រភេទគិតបែបវិជ្ជមានរឺគិតបែបអវិជ្ជមាន ? សូមពិនិត្យលទ្ធផលខាងក្រោម៖  ការគិតបែបវិជ្ជមាន Positive Attitude  លេីកស្ទួយអ្នកឡេីងខ្ពស់ l ifts you up អ្នកមេីលឃេីញឪកាស y ou see the opportunities ផ្តល់អោយអ្នកនូវក្តីសង្ឍឹម g ives you hope ផ្តោតសំខាន់លេីដំណោះស្រាយ y ou focus on solutions ការគិតបែបអវិជ្ជមាន Negative Attitude  ធ្វេីអោយអ្នកទន់ខ្សោយ p ulls you down អ្នកមេីលឃេីញនូវឧបសគ្គ y ou see the limitations ធ្វេីអោយអ្នកមានក្តីបារម្ភ m akes you worry ផ្តោតសំខាន់លេីបញ្ហា y ou focus on problems

The Roles of Educational Leaders

Image
The Roles of Educational Leaders Setting the vision, mission, goals and objectives of the school; Creating an environment within the school that its conducive to teaching and learning; Implementing the school curriculum and being accountable for higher learning outcomes; Developing the school education program and School Improvement Plan; Offering educational programs, projects and services which provide equitable opportunities for all learners in the community; Introducing new and innovative modes of instruction to achieve higher learning outcomes; Administering and managing all personnel, physical and fiscal resources of the school; Recommending the staffing compliment of the school based on its needs; Encouraging staff development; Establishing school and community networking and active participation; Upgrading and expanding competencies of school facilitators, improving and expanding school facilities and providing instructional materials and equipment.

10 Principles of School Leadership

Image
What is school leadership? School leadership is … Developing people (internal and external) Setting direction for the organisation (vision and mission) Transforming the school into a more effective organisation that foster powerful teaching and learning for all students. 10 Principles of School Leadership Know all aspects of your job Set accountable goals Ensure that jobs are understood, supervised, and accomplished Know your teachers and look after their welfare Keep every teacher informed Develop responsibility among your teachers and students Set the example Take responsibility Make sound and timely decision Develop teamwork

The Impact of Valentine's Day in Cambodia Context

Image

ទំនួលខុសត្រូវរបស់សាលាចំពោះមាតាបិតាសិស្ស

Image

Children and Education

Image
ការវិនិយោគជាមួយការអប់រំកូនថៃ្ងនេះគឺជាការរួមចំណែកលេីកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅថ្ងៃក្រោយ - ឃឹម ផុន The investment with the education of children today is contributing to promote the family and social economic in the future - Khim Phon

6 Ways of Overcoming Your Procrastination

Image
1. Make the Task Meaningful: Ask yourself why the task is important to you and what it has to do with your long-term goal. 2. Take the Task Apart: Sometime an assignment can appear to be overwhelming.   Breaking large assignments into manageable parts will help. Set dates to work on each of the pieces. 3. Keep Yourself Organized: Having everything you need right at your fingertips will save a lot of time when starting a project. 4. Be Positive: Avoid speaking negatively about the task and your ability to move toward completion. Tell yourself “I know that I can finish this work.” 5. Plan a Reward: Do something for yourself that you would not normally no, but withhold the reward if the task remains incomplete. 6. Just Do It – Complete the task: The moment you find yourself procrastinating, complete the task then you won’t have to think about it anymore.

Time Management Questions & Tips

Image
Time Management Questions 1. How much time do you have? 2. What are your goals? 3. Does free time really mean free time? 4. Do you have a schedule? 5. Do you use a planner? 6. Do you procrastinate? 7. Are you equipped with Time Management Tips? Time Management Tips 1.      Write Things Down -        Don’t rely on memory -        Prioritize your list 1.      Plan your Week -        Spend some time at the beginning of each week to plan your schedule. 2.      Carry a Notebook -        Write down those great ideas and brilliant insights. 3.      Learn to Say No -        Say no to low priority requests.

The Effect of Poor Time Management at Work

Image
We have the same 24/7/365 and 24 hours everyday, so why the productivity of organizations or countries are different? The secret of productivity improvement is the effective time management because TIME is a resource that is undertaken to provide you with the opportunity. Here are some causes of POOR time management: 1. Poor Habits - Procrastination - Lack of discipline 2. Poor Skills - Poor planning skills - Poor delegation - Not assertive - Poor paper work handling 3. Interruptions - Inadequate planning - Drop-in-visitors - Telephone - Unproductive meetings

ASEAN Exploration Program 2016, Thailand

Image
Dear Ladies and Gentlemen,  Let me introduce you the 9 Outstanding Students of the Year 2015! They are in the secondary level at Sovannaphumi School. We are very glad to have such students in our school. First of all, I would love to say special thanks to the families of these students, which have allowed them to join the ASEAN Exploration Program in Thailand from 22-31 January 2016.  There is no secret in the fact that supporting learning environment is essential in the formation of the excellence in education. When a student has support at home, when the family loves and cares for, there is already fifty percent of success for a student and the other fifty percent of success must have benefited from the school.  Safe and sound!

I have decided to give up drinking beer and wine

Image
Since I have decided to give up drinking beer and wine for 9 years, I've realized that my health condition is getting better and better, family is more beautiful, and my productivity at workplace is improving rapidly.  When the individual productivity is improving, the company value added (gross profit) is growing, and the GDP of the country must be increased automatically. Look at GDP per capita of each country by World Bank:  http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD . Please take a look at Singapore. It's just my own thoughts!