Posts

Showing posts from August, 2017

តើវិវាទនៅកន្លែងការងារកើតឡើងពីកត្តាអ្វីខ្លះ?

Image
ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធមិនបានល្អ ការប្រើប្រាស់អំណាចហួសព្រំដែន ការបង្កើតបក្សពួកនៅកន្លែងធ្វើការ ពុំមានទំនួលខុសត្រូវ ខ្វះការទំនាក់ទំនងល្អ មិនឱ្យតម្លៃគ្នា ក្នុងករណីមានវិវាទនៅកន្លែងធ្វើការ ផលប៉ះពាល់អាចមានដូចខាងក្រោម៖ ខាតបង់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន ខាតបង់ពេលវេលាក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ បាត់បង់បុគ្គលិកមានសមត្ថភាព បាត់បង់តម្លៃជាបុគ្គលិក/ជាថ្នាក់ដឹកនាំ ប្រសិទ្ធភាពការងារធ្លាក់ចុះ ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្ត

3 Key Steps to Analyze Business Performance

Image
Profitability (the ability to secure profits) Productivity (the ratio between management resources and produce outcomes  Growth Potential (the ability to increase sales and profits in the future)   

How to Improve Self Motivation

Image
Set goals  Stay focused  Do not procrastinate  Share your goals  Stay positive  Reward yourself 

How To Be Successful

Image
1. If you want to be successful, you have to make your  COMPANY  more successful. 2. If you want to make your company more successful, you have to increase  PRODUCTIVITY . 3. If you want to increase productivity, you have to manage your resources with the  LOWER  costs.

៣ សំនួរដើម្បីឱ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន

Image
១ . តើខ្ញុំស្ថិតនៅកន្លែងណាពេលនេះ ? (Where am I now?) -         តើជំនាញដែលខ្ញុំមានស្រាប់អ្វីខ្លះ ? (Existing Skills) -         តើខ្ញុំមានចំណុចខ្លាំងអ្វីខ្លះ ? (Strengths) -         តើខ្ញុំមានចំណុចខ្សោយអ្វីខ្លះ ? (Weaknesses) ២ . តើខ្ញុំចង់ទៅណា ? (Where do I want to go?) -         តើអ្វីជាគោលបំណងពិតប្រាកដរបស់ខ្ញុំ ? (Goals) -         តើមានតម្រូវការជំនាញអ្វីខ្លះក្នុងថ្ងៃអនាគត ? (Future Skills) ៣ . តើខ្ញុំទៅដល់ទីនោះដោយរបៀបណា ? (How am I going to get there?) -         តើខ្ញុំត្រូវប្រើប្រាស់រយះពេលប៉ុន្មាន ? (Timeline) -         តើគោលបំណងរយះពេលខ្លីរបស់ខ្ញុំមានអ្វីខ្លះ ? (Short-term Goals)

៣ ចំណុចដើម្បីបង្កើនផលិតភាពការងារ

Image
1. ពង្រីកការងារ (Expansion of Employment) 2. ធ្វើការងារជាក្រុម (Teamwork) 3. ការបែងចែកដោយយុត្តិធម៌ (Fair Distribution) រូបមន្តផលិតភាពការងារ (Productivity = Outputs ÷ Inputs) - Inputs គឺជាការចំណាយទៅលើការផលិត ទីកន្លែង និងកម្លាំងពលកម្ម (Production, Facilities, Workers) - Outputs គឺជាទិន្នផលដែលបានមកពីការផលិត ការប្រើសប្រាស់ទីកន្លែង និងការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្ម (Profit, Services, Products) ឧទាហរណ៍៖ អ្នកចំណាយទៅលើការផលិតអស់ច្រើន ប៉ុន្តែអ្នកទទួលបាននូវទិន្នផលតិច មានន័យថាផលិតភាពការងាររបស់អ្នកមានកម្រិត ទាប (Low Productivity)។ ម្យ៉ាងវិញទៀត អ្នកចំណាយទៅលើការផលិតអស់ច្រើន ហើយបរិមាណទិន្នផលដែលអ្នកទទួលបានក៏ច្រើនដូចគ្នា ប៉ុន្តែគ្មានគុណភាព មានន័យថាផលិតភាពការងាររបស់ អ្នកនៅតែទាបដ៏ដែល។  ក្នុងន័យនេះចង់បញ្ជាក់ថាផលិតភាពការងារ (Productivity) គឺជាការផលិតឱ្យមានគុណភាពប្រសើរជាងមុន ដោយមិនសំដៅទៅលើការផលិតឪ្យបានច្រើនជាងមុនឡើយ ពីព្រោះថាការផលិតបានច្រើនប៉ុន្តែគ្មានគុណភាព វាអាចជំរុញឱ្យមានការចំណាយកើនឡើង ដែលនាំឱ្យផលចំណេញធ្លាក់ចុះ។

លោក ឃឹម ផុន ៖ ប្រាប់​មូលហេតុ​ដែលសាលារៀន​សុវណ្ណភូមិទទួល​បាន​ជោគជ័យ​

Image
លោក ឃឹម ផុន  ប្រាប់​មូលហេតុ​ដែលសាលារៀន​សុវណ្ណភូមិទទួល​បាន​ជោគជ័យ​ By Voun Dara   August 1, 2017 ភ្នំពេញ៖ ស្រពពេល សាសារៀន ចំណេះដឹងទូទៅនៅ តាម ស្ថាប័ន ឯកជនកំពុង រីកដុះដាល និង ប្រកួត ប្រជែង ជាបន្ដបន្ទាប់នាប៉ុន្មាន ឆ្នាំ ចុង ក្រោយនេះ។ សាសារៀន ចំណេះទូទៅនៃ ស្ថាប័នអប់រំ NTC Group ដែល មាន សាលារៀន ជាច្រើន ជាបុត្រសម្ព័ន្ធ មាន ដូចជា សាលាចំណេះទូទៅសុវណ្ណភូមិ ដែល កំពុង ទទួល បាន ការ គាំទ្រពី សំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅ ភ្នំពេញ និង តាម បណ្ដា ខេត្ដ មួយ ចំនួន នៅ កម្ពុជា ។ ថ្ងៃ នេះ ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា បាន សម្ភាសន៍ លោក ឃឹម ផុន ប្រធាន នាយក ប្រតិបត្ដិ NTC Group អំពី មូល ហេតុ ដែល សាលា រៀន របនស់ លោក នៅ តែ បន្ដ ទទួល បាន ភាព ជោគជ័យ ដោយ មាន ការ គាំទ្រ យ៉ាង កុះករ ពី ប្រជាពលរដ្ឋ ដោយ បាន បញ្ចូន បុត្រ ធីតា របស់ ខ្លួន ទៅ សិក្សា នៅ សាលារៀន របស់ លោក ។ លោក ឃឹម ផុន បាន ថ្លែង ថា សាលាចំណេះទូទៅ ញ៉ូតុន ធីឡាយបាន ចាប់ ផ្ដើមបង្កើត នៅ អំឡុង ឆ្នាំ ១៩៩៦ ដោយ ទទួល បាន ជោគ ជ័យ រួច ម្ដងទៅហើយ ប៉ុន្ដែ ការ ធ្វើ អាជីវកម្ម តែង មាន ការ ប្រកួត ប្រជែង ញ៉ូតុន ធីឡាយ បាន ដំណើរ ការ មក ដល់ ឆ្នាំ ២០០៩ ដោយ កត្ដា ប្រកួត ប្រជែងខ្លាំ

ទស្សនៈរបស់លោក Konosuke Matsushita

Image
ទស្សនៈរបស់លោក Konosuke Matsushita ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Panasonic ពាក់ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងមនុស្ស លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ ការមិនស្គាល់អំពីធម្មជាតិរបស់មនុស្សច្បាស់ វាគឺជាឧបសគ្គក្នុងការពិពណ៌នាពីលក្ខណៈសកម្មភាពថាជាមនុស្សល្អ “Without a clear understanding of human nature, it is difficult to characterize human activities as right.”