Posts

Showing posts from October, 2017

វិធីសាស្រ្តក្នុងការកំណត់អាទិភាពការងារ

Image
ដើម្បីជៀសវាងការធ្វើការងារច្រើន ប៉ុន្តែមិនទទួលបានលទ្ធផលដូចដែលបានគ្រោងទុក អ្នកចាំបាច់ត្រូវដឹងអំពីវិធីសាស្រ្តក្នុងការកំណត់អាទិភាពការងារប្រចាំថ្ងៃដូចខាងក្រោម៖ ប្រភេទការងារ « សំខាន់ និងបន្ទាន់ » Important and Urgent អាទិភាពទី១ ត្រូវធ្វើវាភ្លាមៗ (do it now) ប្រភេទការងារ « សំខាន់ ប៉ុន្តែមិនបន្ទាន់ » Important, but Not Urgent  អាទិភាពទី២ ត្រូវរៀបចំផែនការ (plan it)  ប្រភេទការងារ « បន្ទាន់ ប៉ុន្តែមិនសំខាន់ » Urgent, but Not Important  អាទិភាពទី៣ ត្រូវឱ្យគេធ្វើជំនួស (delegate)  ប្រភេទការងារ « មិនបន្ទាន់ និងមិនសំខាន់ » Not Urgent and Not Important  អាទិភាពទី៤ ធ្វើពេលទំនេរ (drop it)  ការងារសំខាន់ ៖ គឺជាប្រភេទការងារដែលមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំង (High Impacts) ប្រសិនបើអ្នកមិនបានយកវាមកអនុវត្តមុនគេ។  ការងារបន្ទាន់ ៖ គឺជាប្រភេទការងារដែលមានពេលវេលាកំណត់ច្បាស់លាស់ (Deadline) ដែលតម្រូវឱ្យអ្នកយកមកធ្វើជាបន្ទាន់។ ក្រោយពីបានកំណត់អាទិភាពការងារនិមួយៗរួចហើយ អ្នកចាំបាច់ត្រូវយកការងារទាំងនោះមករៀបចំនៅក្នុងតារាងការងារប្រចាំថ្ងៃ (To Do List) ដោយបង្ហាញអំពីសកម្មភាពការងារ ពេលវេលានិងទីកន្លែងដែលត្រូវអនុវត្ត និងអ្នកទទួ

តើហេតុអ្វីពាក្យថា «ពេក» គឺជាបញ្ហា?

Image
មានពេក - អាចមានការព្រួយបារម្ភក្នុងការគ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិ ក្រពេក - អាចមានការព្រួយបារម្ភអំពីខ្សែជីវិតតើទៅថ្ងៃខាងមុខរស់ដោយរបៀបណា? ចេះពេក - អាចមិនសូវមានអ្នកហ៊ានផ្តល់យោបល់ ល្ងង់ពេក - អាចមិនសូវមានអ្នកផ្តល់តម្លៃ សប្បាយពេក - អាចភ្លេចខ្លួន កើតទុក្ខពេក - អាចនាំឱ្យមានបញ្ហាសុខភាព ធូរលុងពេក - អាចមិនសូវមានសណ្តាប់ធ្នាប់ តឹងរឹងពេក - អាចមិនសូវមានអ្នកចង់នៅក្បែរ  ស្រឡាញ់ពេក - អាចឈឺចាប់ ប្រចណ្ឌពេក - អាចបាត់បង់ លោភលន់ពេក - អាចដើរផ្លូវខុស ទុកចិត្តពេក - អាចគ្រោះថ្នាក់ ដើម្បីលុបបំបាត់នូវពាក្យថា « ពេក » អ្នកត្រូវចេះប្រមាណខ្លួន ត្រូវចេះស្កប់ស្កល់ និងត្រូវធ្វើឱ្យខ្លួនរបស់អ្នកមានតុល្យភាពឡើងវិញ។

ផ្តើមពីកុមារកំព្រារហូតក្លាយជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិស្ថាប័នអប់រំដ៏ល្បីនៅកម្ពុជា

Image

លោក ឃឹម ផុន បង្ហាញអំពីមូលហេតុដែលនាំឱ្យសាលារៀនសុវណ្ណភូមិទទួលបានភាពជោគជ័យ

Image

តើហេតុអ្វីបានជាអ្នកបរាជ័យពេលសម្ភាសការងារ?

Image
ពេលធ្វើបទសម្ភាសការងារ អ្នកសម្ភាសតែងតែចង់ដឹងអំពីសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់បេក្ខជន ដោយចាប់ផ្តើមនូវសំណួរពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗជាច្រើន ដើម្បីរកឱ្យឃើញនូវចំណុចខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយរបស់បេក្ខជនម្នាក់ៗ។ ខ្ញុំត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចូលរួមក្នុងគណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប្រចាំ ហើយមានសំណួរមួយដែលខ្ញុំតែងតែសួរទៅកាន់បេក្ខជនភាគច្រើនគឺ "ប្រសិនបើស្ថាប័នប្រគល់ឱកាសនេះជូនអ្នក តើ់អ្នកអាចចូលរួមអភិវឌ្ឍស្ថាប័នយ៉ាងដូចម្តេច?" ក្នុងនាមជាបេក្ខជន ក្រោយពេលទទួលបានសំណួរមួយនេះហើយ អ្នកត្រូវព្យាយាមឆ្លើយយ៉ាងណាដើម្បីឱ្យអ្នកសម្ភាសអាចជឿទុកចិត្តលើអ្នកបាន តាមរយៈការបង្ហាញនូវភាពមឹងម៉ាត់ មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង និងមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយក្នុងការទទួលយកឱកាសនេះ។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើស្ថាប័នផ្តល់ឱកាសនេះជូនខ្ញុំ ខ្ញុំមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍជាមួយស្ថាប័នដូចជាទី១..... ទី២..... ទី៣.....។ល។  បេក្ខជនមិនគួរឆ្លើយថា៖  ១. ខ្ញុំមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នេះពីមុនមកផង  ២. ខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាដើម្បីស្វែងយល់និងរៀនសូត្របន្ថែមពីស្ថាប័ន  ៣. ខ្ញុំសង្ឃឹមថាស្ថាប័ននឹងបង្ហាត់បង្ហាញខ្ញុំពេលចូលធ្វើការ  ៤. ខ្ញុំមិនទាន់បានគិតច្បាស់លាស់ថាតួនាទី

៥ ជំហានក្នុងការកំណត់គោលដៅ

Image
ត្រូវកំណត់នូវតម្រូវការឱ្យបានច្បាស់លាស់ (determine needs) ត្រូវបង្កើតគោលដៅជាក់លាក់ (create specific goals) ត្រូវរៀបចំ និងអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីសម្រេចគោលដៅ (create and implement strategies) ត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យដំណើរការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត (monitor the progress) ត្រូវបញ្ជាក់ឱ្យបានច្បាស់ថាតើគោលដៅបានសម្រេចរឺយ៉ាងណា (determine whether the goals are achieved) ក្តីសង្ឃឹម (hope) មិនមែនជាសកម្មភាពយុទ្ធសាស្រ្តដែលអ្នកត្រូវអនុវត្តដើម្បីសម្រេចគោលដៅឡើយ ដោយឡែកក្តីសុបិន (dream) វាក៏មិនមែនជាគោលដៅដែលអ្នកបានកំណត់ដែរ ដោយសារតែក្តីសុបិនវាពុំមានសកម្មភាពដើម្បីបង្ហាញផ្លូវអ្នក ដើរ ទៅរកគោលដៅពិតប្រាកដទេ។ ដូច្នេះគោលដៅ (goals) តម្រូវឱ្យអ្នកមានក្តីសុបិន បូកជាមួយផែនការសកម្មភាព (action steps) បូកជាមួយការកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ (target date) ទើបធ្វើឱ្យអ្នកអាចសម្រេចគោលដៅបានដូចបំណង។