Posts

Showing posts from August, 2018

៧ ចំណុចរបស់មេដឹកនាំដែលមានឥទ្ធិពល (Leaders with Influence)

Image
ផ្តល់ឱ្យនៅពេលមិនចាំបាច់មានការស្នើសុំ  GIVE  when they don't have to.  យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដទៃ  CARE  for others.  បន្តការរីកចំរើនរហូត  GROW  continuously.  រស់នៅដោយភាពត្រឹមត្រូវ  LIVE  authentically.  ផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់អ្នកដទៃ  EMPOWER  others. គ្រប់គ្រងរាល់ការលំបាក  MANAGE  hardship. បម្រើដោយភាពដាក់ខ្លួន   SERVE  with humility. 

10 Employee Engagement Questions

Image
THE COMPANIES SHOULD ASK... Personal Grow - Are you giving employees the opportunity for growth?  Feedback - Do you give frequent, meaningful feedback?   Recognition - How often do you recognize hard work? Relationship with Manager - Does the employee get along well with their direct manager?   Happiness - How happy are your employees at work?  Wellness - Are employees coming to work energized and well-rested?  Ambassadorship - How likely is an employee willing to refer someone to work there?  Satisfaction - How satisfied is the employee with their work environment in general?  Company Alignment - How well do the personal values of an employee align with the company's value?  Relationship with Colleagues - Does everyone get along with each other at work?  Source: www.officevibe.com 

What great bosses do differently?

Image
GREAT BOSSES... Think Positive - Understand the power of positive psychology, look at every situation as a learning opportunity.  Be honest -  Be honest and tell employees the truth, even if it hurts.  Delegate - Know when to leave employees alone, resist the temptation to micromanage.  Communicate - So many problems in an organization are the result of a lack of communication.  Inspire - Inspire employees to be as passionate about the company as you are.  Align the Team - Keep the entire team focused and aligned towards one long term goal.  Balanced - People performance better at tasks when they're able to balance work and life.  Give Credit - Giving credit to employees will boost their confidence.  Encourage Growth - Encourage employees to grow they will become more productive.  Praise - Show appreciation even for the small things that employees do.  Fair - Playing favorite will only demoralize the rest of the team.  Mentor - Act more like a mentor t

What great principals do differently?

Image
GREAT PRINCIPALS... never forget that it is people, not programs that determine the quality of a school.  have clarity about who they are, what they do, and how others perceive them.  take responsibility for their own performance and for all aspects of their school. create a positive atmosphere in their schools. They treat every person with respect. In particular, they understand the power of praise.  consistently filter out the negatives that don't matter and share a positive attitude.  deliberately apply a range of strategies to improve teacher performance.  take every opportunity to hire and retain the very best teachers.  understand the dynamics of change. keep standardized testing in perspective and focus on the real issue of student learning.  know when to focus on behavior before beliefs.  are loyal to their students, to their teachers, and to the school. They expect loyalty to students and the school to take precedence over loyalty to themselves.  as

អត្តចរិតសំខាន់ជាងយុទ្ធសាស្ត្រ

Image
មនុស្សទីមួយដែលអ្នកត្រូវដឹកនាំគឺខ្លួនអ្នកផ្ទាល់   អ្នកមានសិទ្ធិដឹកនាំអ្នកដទៃនៅពេលពួកគេឃើញអ្នកដឹកនាំជីវិតរបស់អ្នកបានល្អ។  The first person you have to lead is you, you earn the right to lead others when they see you lead your own life well. ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ   អត្តចរិតសំខាន់ជាងយុទ្ធសាស្ត្រ។  In leadership, the character is more important than strategy. ជ្រើសរើសយកបុគ្គលិកដែលមានអត្តចរិតល្អ   បន្ទាប់មកបណ្តុះបណ្តាលជំនាញតាមក្រោយ។  Select character then trains the skill. គន្លឹះនៃការដឹកនាំប្រកបដោយជោគជ័យ   គឺឥទ្ធិពលក្នុងការដឹកនាំ   មិនមែនជាអំណាចរបស់អ្នកដឹកនាំទេ។  The key to successful leadership is influence, not authority. 

The right people better than the best people

Image
1. កុំជួលមនុស្សដែលត្រូវការការងារ ជួលអ្នកដែលស្រឡាញ់ការងារ។  Don't hire people who need a job, hire people who love a job. 2. កុំជ្រើសរើសមនុស្សដែលល្អបំផុត ជ្រើសរើសអ្នកដែលត្រូវ ជាមួយកាងារ។  Don't select the best people, select the right people. 

PHON Visal's Birthday 04 Aug 2018

Image

តើបុគ្គលិកមានប៉ុន្មានប្រភេទ?

Image
អត្តបទទី២២២ ឆ្នាំទី៨ ទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការដឹកនាំបុគ្គលិកក្រោមឱវាទ ការងារជាអ្នកបង្រៀនមនុស្ស មនុស្សគឺជាអ្នកបង្កើតបញ្ហាហើយក៏ត្រូវតែជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហា ភាពបរាជ័យវាគឺជាមេរៀនដ៏ល្អ ភាពជោគជ័យគឺជាឱសថ ការដឹកនាំជួបបញ្ហាគឺជាឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន ការដោះស្រាយតម្រូវការបុគ្គលិកគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដឹកនាំ ការបំពេញតម្រូវការអតិថិជនគឺគោលដៅរបស់ស្ថាប័ន។ ក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ ត្រូវយល់ឱ្យបានច្បាស់អំពីរបៀប/វិធីសាស្រ្តក្នុងការដឹកនាំ (leadership style) ដើម្បីជំរុញផលិតភាពការងារ និងធានាបាននិរន្តរភាពអាជីវកម្ម។ ជាទូទៅបុគ្គលិកត្រូវបានបែងចែកជាបួនប្រភេទធំៗ ហើយប្រភេទនិមួយៗត្រូវការរបៀបនៃការដឹកនាំផ្សេងៗគ្នា៖ ប្រភេទលេខ១៖ បុគ្គលិកហាត់រៀនការងារដំបូង (apprentice)  ប្រភេទលេខ២៖ បុគ្គលិកកំពុងមានការអភិវឌ្ឍន៍ (developing)  ប្រភេទលេខ៣៖ បុគ្គលិកមានជំនាញ (skilled)  ប្រភេទលេខ៤៖ បុគ្គលិកឯកទេស (expert) តើអ្នកដឹកនាំត្រូវប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តក្នុងការដឹកនាំបែបណា (leadership style)? របៀបនៃការដឹកនាំបែបចង្អុលបង្ហាញផ្ទាល់ (directing style)៖ ច្រើនប្រើជាមួយបុគ្គលិកប្រភេទលេខ១ (បុគ្គលិកហាត់រៀនការងារ