Posts

Showing posts from 2019

Happy 20th Wedding Anniversary

Image

សិក្ខាសាលាបង្រៀនមនុស្សឱ្យពូកែនិយាយ កន្លែងធ្វើការបង្រៀនមនុស្សឱ្យពូកែធ្វើ

Image
សិក្ខាសាលាបង្រៀនមនុស្សឱ្យពូកែនិយាយ កន្លែងធ្វើការបង្រៀនមនុស្សឱ្យពូកែធ្វើ។  ជោគជ័យ...ៗ ក្លាយជាសេដ្ឋី...ៗ អ្នកមានឆាប់...ៗ ជាពាក្យកំពុងពេញនិយមក្នុងសិក្ខាសាលា ហើយពាក្យទាំងនេះមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ច្រើននៅកន្លែងធ្វើការឡើយ។  មនុស្សចង់ជោគជ័យកំពុងព្យាយាមចំណាយពេលចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលា ស្របពេលអ្នកជោគជ័យពិតប្រាកដរកពេលធ្វើការមិនបាន។  ការមានផ្នត់គំនិតវិជ្ជមាន (positive mindset) គឺជារឿងល្អនិងត្រឹមត្រូវ ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើចាំបាច់បំផុតនោះគឺការកសាងសមត្ថភាពខ្លួនឯងឱ្យរឹងមាំ និងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ តាមរយៈការអប់រំដ៏ត្រឹមត្រូវ និងការប្រឡូកការងារជាក់ស្តែងច្រើនឆ្នាំ។  ក្រុមហ៊ុនកំពុងស្វែងរកអ្នកចេះធ្វើការងារពិតប្រាកដ ហើយក្រុមហ៊ុនក៏នឹងមិនជួលអ្នកពូកែចាំទ្រឹស្តីរបស់បុគ្គលជោគជ័យពិតប្រាកដដែរ៕ [We Love, We Care, We Share]

ការបង្កើតឧបករណ៍វិទ្យាសាស្រ្តនិងការប្រកួតបំណិននិយាយដោយផ្អែកលើគំនិតច្នៃប្រឌិត កម្រិតបឋមសិក្សា

Image

Types of Power

Image
Types of Power Five types of power that leaders use to achieve objectives as follows: 1. Expert Power – Expert power influences subordinates based on the belief that the leader has the expertise that is of real benefit. This type of power comes from education, experience, and training. Typically, subordinates follow leaders who they feel have expertise in a particular subject matter. 2. Referent Power – This type of power is referred to as having charisma and personality that would make subordinates want to follow. Referent power draws respect and attracts followers to the leader. In some cases, referent power may stem from the leader’s association with another powerful figure. 3. Legitimate Power – This power starts from the day the principal's tenure begins. It is a mutually accepted understanding that subordinates must follow the directives of the leader because the leader has legitimate power over the teachers.  4. Reward Power – Reward power becomes unique

Situational Leadership

Image
Knowledge of Situational Leadership is extremely important for all leaders. It focuses on the behavior of the leader in different situations.  Leadership styles refer to the behavior of an individual who attempts to influence others. The four leadership styles include directing, coaching, supporting, and delegating. (S1) Directing is a style that has high directive but low supportive behavior. Leaders operating in this quadrant give instructions on how goals are to be achieved and supervise them carefully. (S2) Coaching is a style that has a high directive and supportive style. A leader involved in this leadership style is involved with subordinates by giving them encouragement and soliciting input. (S3) Supporting is a style that requires that the leader be high with support and low with directive behaviors when working with subordinates. Leaders allow subordinates to control of decisions but remain available to facilitate problem-solving. (S4) Delegating is a style that ha

អ្នកដើរតាម មិនមែនជាអ្នកគាំទ្ររហូតទេ

Image
អ្នកដើរតាម មិនមែនជាអ្នកគាំទ្ររហូតទេ។  Your follower is not always your fan.  ប្រសិនបើអ្នកអស់កម្លាំងចូររកកន្លែងសម្រាកកុំបោះបង់។  If you get tired, learn to rest not to quit.   អ្វីដែលអស្ចារ្យមិនដែលបានមកពីកន្លែងដែលងាយស្រួលឡើយ។  Great things never came from comfort zones. កុំព្រងើយកន្តើយនឹងសក្តានុពលរបស់អ្នក។  Don't ignore your own potential.

ដំណាក់កាលទាំង៣របស់បុគ្គលិក

Image
ការចែករំលែកសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ លេខ០០៣ ………………………………………………………………………………………… ឆ្លងតាមបទពិសោធន៍ការងារជាង២០ឆ្នាំ ខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាបុគ្គលិកម្នាក់ៗតែងតែបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលទាំង៣នេះ៖  ដំណាក់កាលទី១ (បទពិសោធន៍១-៥ឆ្នាំ) ចូលចិត្តសិក្សាពីរបៀបដឹកនាំពីអ្នកដ៏ទៃ ចង់ធ្វើខ្លួនឳ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ ឆាប់ទទួលយកការងារដោយមិនសូវគិតពីផលប៉ះពាល់ ចូលចិត្តធ្វើឳ្យការងារមានសម្ពាធខ្លាំង ឆាប់សប្បាយជាមួយសមិទ្ធិផលរបស់ខ្លួន ចូលចិត្តធ្វើជាអ្នកគិតច្រើននិងរវល់ខ្លាំង របៀបនៃធ្វើការបែបបញ្ជាច្រើនជាងពិភាក្សា និងចង់ឳ្យមានការលើកទឹកចិត្តពីដ៏ទៃច្រើន។  ដំណាក់កាលទី២ (បទពិសោធន៍៥-១០ឆ្នាំ) ចង់ប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍ដែលខ្លួនមាន ចង់កំណត់នូវគោលដៅច្បាស់លាស់ក្នុងការងារ ចូលចិត្តសិក្សាពីបរិស្ថានជុំវិញ ចូលចិត្តគិតពីផលប៉ះពាល់ក្រោយការសម្រេចចិត្ត ប្រើប្រាស់ទឹកចិត្តច្រើនក្នុងការយល់ពីអ្នកដ៏ទៃ ចង់ឃើញសមិទ្ធិផលការងារល្អសំរាប់ការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង មានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយ និងមានមហិច្ឆតាខ្ពស់។  ដំណាក់កាលទី៣ (បទពិសោធន៍១០ឆ្នាំឡើង)  ចូលចិត្តមើលភាពខ្លាំងរបស់មនុស្ស ចូលចិត្តបែងចែកឬផ្ទេរការងារអោយអ្នកដ៏ដៃ ចូលចិត្តរៀបចំនិងបង្កើតផែនការឳ្យគេធ្វើ មិនស

ទំនួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលិកធំបំផុតគឺលាឈប់ពីការងារ ស្របពេលដែលថៅកែមិនអាចលាឈប់ពីក្រុមហ៊ុនបាន

Image
ការចែករំលែកសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ លេខ០០២ ………………………………………………………………………………………… ទស្សនផ្ទាល់ខ្លួន “ ទំនួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលិកធំបំផុតគឺលាឈប់ពីការងារ ស្របពេលដែលថៅកែមិនអាចលាឈប់ពីក្រុមហ៊ុនបាន ” ជាទូទៅក្រុមហ៊ុនមួយរីកចម្រើនទៅបាន អាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់បុគ្កលិក ការតាំងចិត្តខ្ពស់ និងការចូលរួមចាប់ពីថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់ថ្នាក់កំពូល លុះពេលក្រុមហ៊ុនទទួលបានភាពជោគជ័យ គ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចនិយាយបានថា ក្រុមហ៊ុនជោគជ័យដោយសារតែខ្ញុំបានឡើយ គឺត្រូវនិយាយថាក្រុមហ៊ុនទទួលបានភាពជោគជ័យគឺដោយសារយើងទាំងអស់គ្នា។   ខាងក្រោយនេះគឺជាការពន្យល់អំពីទំនួលខុសត្រូវផ្សេងគ្នារវាងបុគ្គលិកនិងថៅកែ៖   បុគ្គលិកៈ ដើម្បីចង់បង្ហាញដល់ថៅកែឱ្យមានភាពជឿជាក់មកលើខ្លួន និងផ្តល់នូវទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំង បុគ្កលិកអាចនិយាយថា “ បើខ្ញុំធ្វើមិនបានខ្ញុំសុខចិត្តដើរចេញ ” ពាក្យទាំងនេះពេលបានស្តាប់ហើយហាក់ដូចជាបានធ្វើឱ្យថៅកែពេញចិត្តខ្លាំង ដោយយល់ថាបុគ្គលិកម្នាក់នេះគាត់ហ៊ានសុីហ៊ានសង ប៉ុន្តែការហ៊ានសុីហ៊ានសងបែបនេះគឺពិតជាធ្វើឱ្យថៅកែទទួលរងនូវការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងក្រោយពេលបុគ្គលិកចាកចេញពីក្រុមហ៊ុនបាត់។ ពាក្យមួយឃ្លាដ៏ត្រឹមត្រូវដែលបុគ្គលិកគ្រប់រូបគ

Table Tennis Championship

Image

UK Trip Winner 2019: Teacher Chean Oem, SPS-BB Campus

Image

គិតត្រូវ ធ្វើត្រូវ ជួបឃឹម ផុន ដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខ

Image
ប្រសិនបើអ្នក...... - គិតត្រូវ ធ្វើខុស ជួបរៀមច្បងដើម្បីសុំបទពិសោធន៍ - គិតខុស ធ្វើត្រូវ ជួបពេទ្យផ្លូវចិត្តដើម្បីពិភាក្សា - គិតខុស ធ្វើខុស ជួបព្រះសង្ឃដើម្បីស្រោចទឹក - គិតត្រូវ ធ្វើត្រូវ ជួបឃឹម ផុន ដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខ អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងផ្តើមចេញពីការគិតទាំងអស់ មុនសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយអ្នកត្រូវគិតឱ្យបានច្បាស់លាស់ ទាំងផលវិជ្ជមាន និងផលអវិជ្ជមាន។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើដោយមិនបានគិតទុកមុន ប្រៀបបានការធ្វើដំណើរក្នុងរយៈផ្លូវដ៏សែនឆ្ងាយ ដោយមិនដឹងថាតើត្រូវឈប់សម្រាកនៅកន្លែងណា? ទីបំផុតអ្នកនឹងបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសូម្បីតែក្តីសុបិនរបស់អ្នកផ្ទាល់។  មនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់ តែងតែចង់បាននូវសេចក្តីសុខ និងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារទោះបីស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ ប៉ុន្តែក្រោយពេលបានសេចក្តីសុខហើយ ការថែរក្សាហាក់ដូចជាមិនបានល្អប្រសើរឡើយ ពីព្រោះតែភាពជ្រុលនិយម និងមោទនភាពក្នុងបច្ចុប្បន្នកាល។  # វិបត្តិគ្រួសារ_ប្រៀបបានបន្លា_ក្នុងកែវភ្នែក

ថ្ងៃ១៤ កុម្ភៈ

Image

គុណភាពអប់រំគឺស្ថិតនៅចន្លោះការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សា និងការអនុវត្តន៍កម្មវិធីសិក្សា

Image
ការចែករំលែកសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ លេខ០០១ ………………………………………………………………………………………… ទស្សនផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះការពង្រឹងគុណភាពអប់រំ ! គុណភាពអប់រំគឺស្ថិតនៅចន្លោះការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សា និងការអនុវត្តន៍កម្មវិធីសិក្សា។ ជាការពិត ការងារអប់រំត្រូវការពេលវេលានិងការចូលរួមពីផ្នែកពាក់ព័ន្ធដូចជាសាលារៀន សិស្សានុសិស្ស គ្រួសារ និងសង្គម ប៉ុន្តែការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សា និងអនុវត្តន៍កម្មវិធីសិក្សា គឺជាចំណុចចាប់ផ្តើមមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីធានាបានគុណភាពអប់រំ និងឈានដល់ការមានប្រភពធនធានមនុស្សសម្រាប់បំពេញតម្រូវការការងារក្នុងសង្គមទាំងមូល។   ការៀបចំកម្មវិធីសិក្សាមួយឱ្យបានល្អ គឺត្រូវផ្តើមចេញពីការជជែកគ្នារវាងផ្នែកចំណេះទូទៅ (K-12) ផ្នែកឧត្តមសិក្សា (University) និងសហគ្រាស / ក្រុមហ៊ុន (Industrial) ដោយតំរូវឱ្យអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយអប់រំ (Policy Makers) ដឹងច្បាស់អំពីតំម្រូវការទីផ្សារ ដំណើរការនៃការបណ្តុះបណ្តាល / អប់រំសិស្សានុសិស្សចាប់តាំងពីកំរិតមូលដ្ឋានរហូតដល់ឧត្តមសិក្សា និងការវិវឌ្ឍន៍ជាសកល។   មានកម្មវិធីសិក្សាល្អនៅមិនទាន់ធានាបានគុណភាព ប្រសិនបើការអនុវត្តរបស់បុគ្គលិកគ្រូបង្រៀនមិនបានត្រឹមត្រូវ។ បុគ្គលិកគ្រូបង្រៀនគឺជា