Posts

Showing posts from May, 2020

៤ ប្រភេទនៃលក្ខណៈផលិតផល / Product Portfolio Analysis

Image
ផលិតផល (Dogs) ៖ ជាប្រភេទផលិតផលដែលមានកំណើនទីផ្សារទាប (low market growth) និងចំណែកទីផ្សារទាប (low market share) ។ ផលិតផល (Question Marks) ៖ ជាប្រភេទផលិតផលដែលមានកំណើនទីផ្សារខ្ពស់ (high market growth) នឹងចំណែកទីផ្សារទាប (low market share) ។ ផលិតផល (Stars) ៖ ជាប្រភេទផលិតផលដែលមានកំណើនខ្ពស់ (high market growth) នឹងចំណែកទីផ្សារខ្ពស់ (high market share) ។ ផលិតផល (Cash Cows) ៖ ជាប្រភេតផលិតផលដែលមានកំណើនទីផ្សារទាប (low market growth) នឹងចំណែកទីផ្សារខ្ពស់ (high market growth) ។

៤ ជម្រើសនៃយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ / 4 alternative marketing strategies

Image
ការជ្រៀតចូលទីផ្សារ (Market Penetration) - ពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ផលិតផលឬសេវាកម្មដែលបានបង្កើតឡើងបន្ថែមទៀតចូលទៅក្នុងទីផ្សារដែលមានស្រាប់។ ការអភិវឌ្ឍផលិតផល  (Product Development) - ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍផលិតផលឬសេវាកម្មថ្មីហើយដាក់វាចូលទៅក្នុងទីផ្សារដែលមានស្រាប់។ ការអភិវឌ្ឍទីផ្សារ  (Market Development) - តម្រូវឱ្យទទួលយកផលិតផលឬសេវាកម្មដែលមានស្រាប់ហើយលក់វានៅទីផ្សារថ្មី។ ការធ្វើឱ្យមានភាពផ្សេងៗគ្នា  (Diversification) - ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍផលិតផលថ្មីនិងដាក់វាចូលក្នុងទីផ្សារថ្មីក្នុងពេលតែមួយ។ យុទ្ធសាស្រ្តធ្វើឱ្យមានភាពផ្សេងៗគ្នានេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាយុទ្ធសាស្រ្តដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុត ពីព្រោះអាជីវកម្មនេះកំពុងតែពង្រីកចេញក្រៅពីសកម្មភាពនិងបទពិសោធន៍ដែលធ្លាប់មាន។  

អតិថិជនមិនទិញផលិតផលអ្នកទេ គឹទិញលក្ខណៈពិេសសនៃផលិតផលអ្នក

Image
ផលិតផល / សេវាកម្មដែលមិនមានលក្ខណៈពិេសស មិនអាចទាក់ទាញទឹកចិត្តអតិថិជនបានឡើយ។ ពេលមានផលិតផល / សេវាកម្មថ្មីមួួយនៅលើទីផ្សារ អតិថិជនតែងតែចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាគេផលិត / បង្កើតផលិតផលនោះឡើង ? អតិថិជនមិនបានទិញ Iphone ទេ គឺទិញលក្ខណៈពិេសសនៃ Iphone ។ អាជីវកម្មប្រភេទអប់រំ (education business) សាលានីមួួយៗមានអគារសិក្សា សម្ភារសិក្សា គ្រូបង្រៀន និងបុគ្គលិកគ្រាំទ្រដូចគ្នា ប៉ុន្តែអតិថិជននឹងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកសាលាណាដែលមានលក្ខណៈពិេសសខុសគ្នា។ ភាពមិនមានចំណុចពិសេសនៃសេវាកម្ម / ផលិតផលមិនអាចធ្វើឱ្យអាជីវកម្មមានស្ថេរភាពឡើយ ពិេសសស្ថិតនៅក្នុងបរិបទប្រកួតប្រជែង។ ការបាត់បង់ការផ្តោតអារម្មណ៍ (lose focus) ការគ្មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង (no self-confidence) និងការមិនមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ (no high commitment) អាចធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកជួបគ្រោះអាសន្នក្នុងពេលដ៏ឆាប់ និងឈានដល់ការបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីបុគ្គលិក និងអតិថិជន៕

សុភាសិតខ្មែរ

Image
ក្រអ្វីក្រចុះ   កុំឲ្យតែក្រគំនិត។ ក្រមុំដណ្ដឹងម្ដាយ ​  មេម៉ាយដណ្ដឹងចិត្ត។ ក្រពើវង្វេងបឹង។ កាត់ទឹកមិនដាច់  ​ កាត់សាច់វាឈឺ។ កាប់បំពង់  ​ រង់ចាំទឹកភ្លៀង។ ការប៉ុនភ្នំមិនគិត  ​ ទៅគិតឯស្គរបែកមាត់។ ការលំបាក ​ ត្រូវ ​ គិត ​ ឲ្យ ​ ធូរ   ការយូរ ​ ត្រូវ ​ គិត ​ ឲ្យ ​ ឆាប់   ។ ការយល់ដឹងតែមួយដង   អាចធ្វើឲ្យជីវិតទាំងមូលមានន័យ។ ការធ្វើវិនិយោគចំណេះដឹងតែងនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ដ៏ប្រសើរបំផុត។ កោកៗ ​ សឹកតែមាត់   ត្រដោក ​ ឆ្អែតតែពោះក្របី។ កោរមិនដាក់ទឹក។ ក្តៅថ្ងៃមិនស្មើក្ដៅចិត្ត។ ក្តៅស៊ីរាក់ ​  ត្រជាក់ស៊ីជ្រៅ។ កំភ្លាញស្លាប់ព្រោះមាត់  ​ ខ្វែក ​ ស្លាប់ព្រោះអាចម៍។ កំហុស ​ រមែង ​ មាន ​ ដល់ ​ អ្នក ​ ធ្វើ   អ្នក ​ នៅ ​ ឥត ​ អំពើ ​ បាន ​ អ្វី ​ នឹង ​ ខុស។ កុំខ្វើកតាមខ្យល់   កុំខ្វល់តាមរលក។ កុំគូរមុន ​ គិត។ កុំ ​ ជិះ ​ ចង្អេរ ​ លើក ​ ខ្លួន ​ ឯង ​  ក្បាល ​ ទូល ​ កញ្ច្រែង ​ កុំ ​ ក្អេង ​ ក្អាង ​  កុំ ​ ដេក ​ ទទូរ ​ ចាំ ​ សំណាង ​  កុំអាង ​ ព្រះ ​ ប្រោស ​ ត្រូវតែ ​ ប្រឹង។ កុំឈ្លោះនឹងស្រី ​  កុំក្ដីនឹងគ្នាឯង។ កុំដេកផ្សងព្រេង  ​ កុំវង្វេងខុសផ្លូវ។ កុំដេក ​ ចាំ ​ ស្លាប់ ​  អង្គុយ ​ ចាំមាន ​  ខ្មាស