Posts

Showing posts from June, 2021

គុណវិបត្តិទាំង៦ នៃជម្លោះនៅកន្លែងធ្វើការ

Image
ខាតបង់លុយរបស់ក្រុមហ៊ុន ខាតបង់ពេលវេលា បាត់បង់បុគ្គលិកមានសមត្ថភាព បាត់បង់តម្លៃជាអ្នកដឹកនាំ ប្រសិទ្ធភាពការងារធ្លាក់ចុះ ប៉ះពាល់ដល់សុខភាព "ប្រសិនបើអ្នកចង់ឈ្នះ   មានន័យថាអ្នកបានចាត់ទុកការចង់បានរបស់អ្នកដទៃមិនសំខាន់"

៦ចំណុចនាំឱ្យមានជម្លោះនៅកន្លែងធ្វើការ

Image
ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធមិនបានល្អ ប្រើប្រាស់អំណាចហួសព្រំដែន ពុំមានទំនួលខុសត្រូវ ខ្វះការទំនាក់ទំនងល្អ មិនឱ្យតម្លៃគ្នា បង្កើតបក្សពួក

ការងារបច្ចេកទេសគរុកោសល្យរបស់នាយកសាលា

Image
ធ្វើជាទីប្រឹក្សាគរុកោសល្យ   ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តន៍តាមថ្នាក់   ចូលរួមបំប៉នបច្ចេកទេសគ្រូបង្រៀន   ពង្រឹងគុណភាពបង្រៀននិងរៀន   ជំរុញការប្រជុំបច្ចេកទេសជាប្រចាំ   លើកទឹកចិត្តឱ្យមានការស្រាវជ្រាវ   វាយតម្លៃលទ្ធផលការសិក្សា

ការងាររដ្ឋបាលរបស់នាយកសាលា

Image
កសាងផែនការការងារ   បែងចែកភារកិច្ចដល់បុគ្គលិក   រៀបចំបរិស្ថានសាលា   រៀបចំនិងដឹកនាំការប្រជុំ   រៀបចំការបណ្តុះបណ្តាល   ធ្វើជាអ្នកផ្សះផ្សាទំនាស់   គ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានសម្ភារ

ត្រណម៦ចំណុចពេលសម្ភាសន៍ការងារ

Image
  កុំនិយាយអ្វីដែលអ្នកដឹង   កុំធ្វើជាអ្នកសម្បូរទ្រឹស្តី   កុំបង្ហាញថាខ្លួនចេះគ្រប់ផ្នែក   កុំប្រាប់អំពីលទ្ធផល   កុំបង្ហាញផ្នត់គំនិតសេដ្ឋី   កុំមានមោទនភាព  

អភិវឌ្ឍជំនាញជាតម្រូវការសម្រាប់មុខតំណែងនាយកសាលា

Image
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ   ការធ្វើផែនការ ការរៀបចំថវិកា ការបង្រៀន ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិក ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា ការធានាគុណភាព   ការគ្រប់គ្រងទំនាស់ ការធ្វើសេចក្តីសម្រេច ការត្រិះរិះពិចារណា ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ ការគ្រប់គ្រងពេលវេលា ការទំនាក់ទំនង ការចរចា

បណ្តុះផ្នត់គំនិតនាយកសាលាល្អ

Image
គ្រូល្អសាលាមានគុណភាព   ឆ្លៀតឱកាសស្វែងរកគ្រូល្អ   ច្រោះចេញគំនិតអវិជ្ជមាន   ទទួលខុសត្រូវគ្រប់បញ្ហា   ផ្តោតលើការសិក្សាសិស្ស   មានភក្តីភាពសម្រាប់គ្រប់គ្នា   ចាត់ទុកបុគ្គលិកល្អដូចគ្នា   ជម្រុះចោលបុគ្គលិកអវិជ្ជមាន   មានភាពច្បាស់លាស់   គោរពនិងផ្តល់តម្លៃស្មើគ្នា   មានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីអនុវត្ត   មានគំនិតក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ     ផ្តោតលើអាកប្បកិរិយាបុគ្គលិក   កំណត់ការរំពឹងទុក

ផ្លាស់ប្តូរពីគ្រូទៅជានាយកសាលា

Image
ប្រឡូកក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំ   ស្វែងរកអ្នកជួយណែនាំ   បន្តការសិក្សាផ្នែកអប់រំ   អានសៀវភៅគ្រប់គ្រងអប់រំ   អភិវឌ្ឍជំនាញតម្រូវការ   សកម្មដើម្បីភាពរីកចម្រើន   រក្សាឥរិយាបថវិជ្ជមាន

វិធីសាស្រ្តពង្រឹងទំនុកចិត្ត

Image
កំណត់​គោលដៅ ផ្តោតអារម្មណ៍ កុំបង្អង់យូរ ចែករំលែកគោលដៅរបស់អ្នក រក្សាភាពវិជ្ជមាន ផ្តល់រង្វាន់ឱ្យខ្លួនឯង