៧ចំណុចដើម្បីកសាងឥទ្ធិពល

  1. ផ្តល់ឱ្យដោយមិនចាំបាច់ស្នើសុំ 
  2. យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួន 
  3. បន្តការរីកចម្រើនជាមួយគ្នារហូត 
  4. រស់នៅដោយភាពត្រឹមត្រូវ 
  5. ផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់អ្នកដទៃ
  6. ចូលរួមរាល់ការលំបាក
  7. បម្រើដោយភាពដាក់ខ្លួន

Comments