អ្នកដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

  1. ស្មោះត្រង់
  2. ជឿជាក់លើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួន
  3. មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់
  4. ផ្តល់មតិកែលម្អដល់បុគ្គលិក
  5. ដឹកនាំបែបអនុវត្តជាក់ស្តែង
  6. ផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិក
  7. បង្ហាញបញ្ហាដែលនឹងអាចកើតមានពេលអនាគត
  8. យកចិត្តទុកដាក់លើតម្រូវការរបស់បុគ្គលិក
  9. លើកទឹកចិត្តឱ្យមានការច្នៃប្រឌិត
  10. រក្សាទំនាក់ទំនងបែបបើកចំហ 

Comments

CHEAN-SPS said…
Thank you for sharing these ideas Lok Kru!