ភារកិច្ចរបស់នាយកសាលា

1.      ការងាររដ្ឋបាល

 • កសាងផែនការការងារប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស ឆ្នាំ
 • បែងចែកភារកិច្ចដល់បុក្គលិកក្រោមឪវាទ
 • រៀបចំបរិស្ថាន សោភ័ណភាព និងសណ្តាបធ្នាប់
 • រៀបចំនិងដឹកនាំការប្រជុំប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស ឆ្នាំ
 • រៀបចំអោយមានការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងនិងក្រៅ
 • ធ្វើជាអាជ្ញាកណ្តាលក្នុងការផ្សះផ្សាទំនាស់ក្នុងសាលា
 • គ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានសម្ភារជៀសវាងការខ្ជះខ្ជាយ

2.     ការងារបច្ចេកទេសគរុកោសល្យ

 • ជាទីប្រឹក្សាគរុកោសល្យ
 • ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាគ្រប់ថ្នាក់
 • ចូលរួមបំប៉នគ្រូបង្រៀនតាមរយៈទស្សនកិច្ចថ្នាក់រៀន
 • សហការជាមួយគ្រូពង្រឹងគុណភាពបង្រៀន&រៀន
 • ជំរុញការប្រជុំបច្ចេកទេសមានរបៀបវារៈច្បាស់លាស់
 • លើកទឹកចិត្តគ្រូស្រាវជ្រាវរកវិធីសាស្រ្តបង្រៀនថ្មីៗ
 • រង្វាយតម្លៃលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សប្រចាំឆមាស ឆ្នាំ

3.     ការងារទំនាក់ទំនង

 • នាយករង នាយិការង អ្នកសម្របសម្រួល
 • គ្រូបង្រៀន និងបុគ្គលិកគាំទ្រ
 • សិស្សានុសិស្ស
 • មាតាបិតា អ្នកអាណាព្យាបាលសិស្ស
 • អាជ្ញាធរដែនដី
 • ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានា

4.     នាយកសាលាទាំងអស់ត្រូវចងចាំថា

 • ការគ្រប់គ្រងការបង្រៀននិងរៀនគឺជាភារកិច្ចចម្បងរបស់នាយកសាលា
 • នាយកសាលាមិនត្រូវឃុំខ្លួនឯងក្នុងទីចាត់ការដោយមិនបានទៅមើលការបង្រៀនរបស់គ្រូ និងការរៀនរបស់សិស្សអោយបានញឹកញាប់
 • នាយកសាលាល្អ គឺជាគ្រូល្អ និងជាអ្នករដ្ឋបាលល្អ

Comments