ការងារគរុកោសល្យរបស់នាយកសាលា

  1. ធ្វើជាទីប្រឹក្សាគរុកោសល្យ
  2. ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តន៍តាមថ្នាក់
  3. ចូលរួមបំប៉នបច្ចេកទេសគ្រូបង្រៀន
  4. ពង្រឹងគុណភាពបង្រៀននិងរៀន
  5. ជំរុញការប្រជុំបច្ចេកទេសជាប្រចាំ
  6. លើកទឹកចិត្តឱ្យមានការស្រាវជ្រាវ
  7. វាយតម្លៃលទ្ធផលការសិក្សា

Comments