ផ្នត់គំនិតនាយកសាលាល្អ

 1. គ្រូល្អសាលាមានគុណភាព
 2. ឆ្លៀតឱកាសស្វែងរកគ្រូល្អ
 3. ច្រោះចេញគំនិតអវិជ្ជមាន
 4. ទទួលខុសត្រូវគ្រប់បញ្ហា
 5. ផ្តោតលើការសិក្សាសិស្ស
 6. មានភក្តីភាពសម្រាប់គ្រប់គ្នា
 7. ចាត់ទុកបុគ្គលិកល្អដូចគ្នា
 8. ជម្រុះចោលបុគ្គលិកអវិជ្ជមាន
 9. មានភាពច្បាស់លាស់
 10. គោរពនិងផ្តល់តម្លៃស្មើគ្នា
 11. មានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីអនុវត្ត
 12. មានគំនិតក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ 
 13. ផ្តោតលើអាកប្បកិរិយាបុគ្គលិក
 14. កំណត់ការរំពឹងទុក

Comments