ការងាររដ្ឋបាលរបស់នាយកសាលា

  1. កសាងផែនការការងារ
  2. បែងចែកភារកិច្ចដល់បុគ្គលិក
  3. រៀបចំបរិស្ថានសាលា
  4. រៀបចំនិងដឹកនាំការប្រជុំ
  5. រៀបចំការបណ្តុះបណ្តាល
  6. ធ្វើជាអ្នកផ្សះផ្សាទំនាស់
  7. គ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានសម្ភារ

Comments