ឥរិយា​បទបុគ្គលិកឆ្នើម

  1. ចូលចិត្តធ្វើការឱ្យល្អប្រសើរ
  2. បន្តការរៀនសូត្ររហូត
  3. អានសៀវភៅជាប្រចាំ
  4. ទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរ
  5. រៀបចំផែនការដើម្បីជោគជ័យ
  6. មានទំនួលខុសត្រូវ
  7. ចែករំលែកចំណេះដឹងថ្មីៗ
  8. មានទម្លាប់ហាត់ប្រាណជាប្រចាំ
  9. ស្អប់ខ្ពើមការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលា

Comments