ជំនាញសម្រាប់អ្នកដឹកនាំ

  1. ការទំនាក់ទំនង
  2. ភាពវិជ្ជមាន
  3. ភាពជឿជាក់
  4. ភាពច្នៃប្រឌិត
  5. ការផ្តល់យោបល់
  6. ការផ្ទេរភារកិច្ច
  7. ភាពបត់បែន

Comments