ឥរិយា​បទបុគ្គលិកធម្មតា

  1. មកធ្វើការដើម្បីតែប្រាក់ខែ
  2. គ្មានបំណងប្រាថ្នាចង់រៀនអ្វីដែលថ្មី
  3. មិនដែលអានសៀវភៅ
  4. ប្រឆាំងការផ្លាស់ប្តូរ
  5. មិនធ្វើផែនការ
  6. ស្តីបន្ទោសអ្នកដទៃ
  7. មិនចែករំលែកគំនិតថ្មីៗ
  8. មិនមានទម្លាប់ហាត់ប្រាណ
  9. ចូលចិត្តការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលា 

Comments