លក្ខណៈពិសេសរបស់អ្នកដឹកនាំ

 • ហ៊ានសម្រេចចិត្ត
 • ហ៊ានទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរ
 • ចេះបំផុសគំនិត
 • ចេះយល់អារម្មណ៍អ្នកដទៃ
 • ចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯង
 • ចេះបញ្ចុះបញ្ចូល
 • ចេះស្វែងរកដំបូន្មាន
 • បន្តការសិក្សារហូត
 • ជឿលើសភាវគតិរបស់ខ្លួន
 • ស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់
 • ធ្វើឱ្យច្រើនជាងនិយាយ
 • ចេះបន្ទាបខ្លួន

Comments