គុណវិបត្តិនៃជម្លោះកន្លែងការងារ

  1. ខាតបង់លុយរបស់ក្រុមហ៊ុន
  2. ខាតបង់ពេលវេលា
  3. បាត់បង់បុគ្គលិកមានសមត្ថភាព
  4. បាត់បង់តម្លៃជាអ្នកដឹកនាំ
  5. ប្រសិទ្ធភាពការងារធ្លាក់ចុះ
  6. ប៉ះពាល់ដល់សុខភាព

Comments