៦ចំណុចនាំឱ្យមានជម្លោះកន្លែការងារ

  1. ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធមិនបានល្អ
  2. ប្រើប្រាស់អំណាចហួសព្រំដែន
  3. ពុំមានទំនួលខុសត្រូវ
  4. ខ្វះការទំនាក់ទំនងល្អ
  5. មិនឱ្យតម្លៃគ្នា
  6. បង្កើតបក្សពួក

Comments