៦ចំណុចពេលសម្ភាសន៍ការងារ

  1. កុំនិយាយអ្វីដែលអ្នកដឹង
  2. កុំធ្វើជាអ្នកសម្បូរទ្រឹស្តី
  3. កុំបង្ហាញថាខ្លួនចេះគ្រប់ផ្នែក
  4. កុំប្រាប់អំពីលទ្ធផល
  5. កុំបង្ហាញផ្នត់គំនិតសេដ្ឋី
  6. កុំមានមោទនភាព 

Comments