ជំនាញសម្រាប់មុខតំណែងនាយកសាលា

 1. ភាពជាអ្នកដឹកនាំ 
 2. ការធ្វើផែនការ
 3. ការរៀបចំថវិកា
 4. ការបង្រៀន
 5. ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក
 6. ការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិក
 7. ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា
 8. ការធានាគុណភាព 
 9. ការគ្រប់គ្រងទំនាស់
 10. ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត
 11. ការត្រិះរិះពិចារណា
 12. ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ
 13. ការគ្រប់គ្រងពេលវេលា
 14. ការទំនាក់ទំនង
 15. ការចរចា

Comments