ជំនាញសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង

  1. ជំនាញអន្តរបុគ្គល
  2. ការទំនាក់ទំនង
  3. ការលើកទឹកចិត្ត
  4. ការចាត់ចែងការងារ
  5. ការគិតបែបយុទ្ធសាស្ត្រ
  6. ការធ្វើផែនការទុកមុន

Comments