វិធីសាស្រ្តបង្កើនទំនុកចិត្តខ្លួនឯង

  • កំណត់គោលដៅ
  • ផ្តោតអារម្មណ៍
  • កុំពន្យាពេល
  • ចែករំលែកគោលដៅ
  • រក្សាភាពវិជ្ជមាន
  • ផ្តល់រង្វាន់ឱ្យខ្លួនឯង

Comments