បម្រាមបួនខរបស់អ្នកដឹកនាំ

  1. កុំព្យាយាមធ្វើឱ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាសប្បាយចិត្ត
  2. កុំគិតថាអ្នកដឹងវាទាំងអស់
  3. កុំធ្វើជាអ្នកចាំត្អូញត្អែរ
  4. កុំធ្វើតាមអ្នកដទៃ

Comments