៤ចំណុចអ្នកដឹកនាំគួរតែមាន

  1. ហ៊ានសម្រេចចិត្តថាខុសឬត្រូវ
  2. មានផ្នត់គំនិតរីកចម្រើន
  3. ធ្វើជាអ្នករួមចំណែកជួយ
  4. ស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯង

Comments