Posts

Showing posts from 2020

លក្ខណៈពិសេសនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ

Image
ហ៊ានសម្រេចចិត្ត ហ៊ានទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរ ចេះបំផុសគំនិត ចេះយល់អារម្មណ៍អ្នកដទៃ ចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯង ចេះបញ្ចុះបញ្ចូល ចេះស្វែងរកដំបូន្មាន បន្តការសិក្សារហូត ជឿលើសភាវគតិរបស់ខ្លួន ស្គាល់ខ្លួនឯងឱ្យច្បាស់ ធ្វើឱ្យច្រើនជាងនិយាយ ចេះបន្ទាបខ្លួន  

Jack Ma career advice: You don’t have to be smart to be successful

Image

I Learned From People's Mistakes | Motivational | Jack Ma | Goal Quest

Image

វិធីសាស្រ្តធ្វើឱ្យការចំណាយថេរធ្លាក់ចុះ/How to lower fixed costs

Image

ភាពខុសគ្នារវាងអ្នកគ្រប់គ្រង និងអ្នកដឹកនាំ/Managers Vs. Leaders

Image

Fixed Mindset Vs Growth Mindset

Image

Make Animated PowerPoint Slide

Image

Google Slides The Complete Beginners Overview

Image

How I Make My Google Slides for Teaching | Top Requested Video!

Image

How to Create a Google Forms Quiz | Self Grading and Imports into Google...

Image

Flipped Classroom Model: Why, How, and Overview

Image

Blended learning & flipped classroom

Image

Why change is important?

Image

Positive Culture Vs Negative Culture

Image

Blended Learning: Making it Work in Your Classroom

Image

Educational and instructional leadership

Image

What's a high performance culture?

Image

Quality of Education

Image

What makes you special? | Mariana Atencio | TEDxUniversityofNevada

Image

Overcome The Fear of Being Judged – Sadhguru

Image

How to speak so that people want to listen | Julian Treasure

Image

How great leaders inspire action | Simon Sinek

Image

Why good leaders make you feel safe | Simon Sinek

Image

Google CEO Sundar Pichai’s I/O 2017 keynote

Image

Facebook Founder Mark Zuckerberg Commencement Address | Harvard Commence...

Image

How I Overcame Failure | Jack Ma | 馬雲/马云

Image

Jack Ma's Ultimate Advice for Students & Young People - HOW TO SUCCEED I...

Image

The Power of ATTITUDE - A powerful motivational speech by Dr. Myles.

Image

This Is For All Of You Fighting Battles Alone (Walk Alone Speech)

Image

Don't Allow Your Life To Be Controlled By These 5 Things

Image

WATCH THIS EVERYDAY AND CHANGE YOUR LIFE - Denzel Washington Motivationa...

Image

I CAN, I WILL, I MUST - The Most Powerful Motivational Videos for Succes...

Image

The School of the Future: There's No Limit to What School Can Be

Image

Technology in Education: A Future Classroom

Image

Can Technology Change Education? Yes!: Raj Dhingra at TEDxBend

Image

Teaching Methods for Inspiring the Students of the Future | Joe Ruhl | T...

Image

កិច្ចសម្ភាសន៍លោក ឃឹម ផុន ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិសាលារៀនសុវណ្ណភូមិ - វគ្គទី១

Image

កិច្ចសម្ភាសន៍លោក ឃឹម ផុន ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិសាលារៀនសុវណ្ណភូមិ - វគ្គទី២

Image

ប្រសិទ្ធភាពផ្ទៃក្នុងនៃប្រព័ន្ធអប់រំ / Internal Efficiency of Education System

Image
ប្រសិទ្ធភាពផ្ទៃក្នុងនៃប្រព័ន្ធអប់រំត្រូវបានវាស់វែងដោយសូចនាករចំនួន៣គឺ៖ 1.       អត្រានៃការឡើងថ្នាក់របស់សិស្ស  (Promotion Rate) 2.       អត្រានៃការត្រួតថ្នាក់របស់សិស្ស  (Repetition Rate) 3.       អត្រានៃការបោះបង់ការសិក្សារបស់សិស្ស  (Dropout Rate)

លោក ឃឹម ផុន ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិសាលារៀនសុវណ្ណភូមិ

Image

ការប្រើប្រាស់ SWOT MATRIX ដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រ / Using the SWOT matrix to develop strategies

Image

ដំណាក់កាលអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត / Strategic Plan Implementation Stages

Image

គោលបំណងរបស់រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង / Purposes of Organizational Structure

Image

មុខងារសំខាន់ៗទាំង៨របស់នាយកសាលា / Eight Major Functions of School Principal

Image

៤ ប្រភេទនៃលក្ខណៈផលិតផល / Product Portfolio Analysis

Image
ផលិតផល (Dogs) ៖ ជាប្រភេទផលិតផលដែលមានកំណើនទីផ្សារទាប (low market growth) និងចំណែកទីផ្សារទាប (low market share) ។ ផលិតផល (Question Marks) ៖ ជាប្រភេទផលិតផលដែលមានកំណើនទីផ្សារខ្ពស់ (high market growth) នឹងចំណែកទីផ្សារទាប (low market share) ។ ផលិតផល (Stars) ៖ ជាប្រភេទផលិតផលដែលមានកំណើនខ្ពស់ (high market growth) នឹងចំណែកទីផ្សារខ្ពស់ (high market share) ។ ផលិតផល (Cash Cows) ៖ ជាប្រភេតផលិតផលដែលមានកំណើនទីផ្សារទាប (low market growth) នឹងចំណែកទីផ្សារខ្ពស់ (high market growth) ។

៤ ជម្រើសនៃយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ / 4 alternative marketing strategies

Image
ការជ្រៀតចូលទីផ្សារ (Market Penetration) - ពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ផលិតផលឬសេវាកម្មដែលបានបង្កើតឡើងបន្ថែមទៀតចូលទៅក្នុងទីផ្សារដែលមានស្រាប់។ ការអភិវឌ្ឍផលិតផល  (Product Development) - ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍផលិតផលឬសេវាកម្មថ្មីហើយដាក់វាចូលទៅក្នុងទីផ្សារដែលមានស្រាប់។ ការអភិវឌ្ឍទីផ្សារ  (Market Development) - តម្រូវឱ្យទទួលយកផលិតផលឬសេវាកម្មដែលមានស្រាប់ហើយលក់វានៅទីផ្សារថ្មី។ ការធ្វើឱ្យមានភាពផ្សេងៗគ្នា  (Diversification) - ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍផលិតផលថ្មីនិងដាក់វាចូលក្នុងទីផ្សារថ្មីក្នុងពេលតែមួយ។ យុទ្ធសាស្រ្តធ្វើឱ្យមានភាពផ្សេងៗគ្នានេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាយុទ្ធសាស្រ្តដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុត ពីព្រោះអាជីវកម្មនេះកំពុងតែពង្រីកចេញក្រៅពីសកម្មភាពនិងបទពិសោធន៍ដែលធ្លាប់មាន។  

ការប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខ

Image
[ English Below] សួស្តីអ្នកស្រឡាញ់សាលារៀនសុវណ្ណភូមិទាំងអស់ ! សមិទ្ធិផលរបស់យើងនឹងមិនអាចធ្វើទៅបានទេប្រសិនបើគ្មានការប្តេជ្ញាចិត្ត និងការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ និងបុគ្គលិកគាំទ្រផ្សេងទៀត។ ដើម្បីឱ្យយើងអាចបន្តដំណើរទៅមុខ និងមានភាពរីកចម្រើន យើងនឹងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។ យើងនឹងបន្តផ្តល់សេវាកម្មគាំទ្រផ្នែកអប់រំ និងផ្តល់គុណភាពនៃការបង្រៀននិងការរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបន្ថែមទៀត។ ការរៀបចំនេះ វានឹងធ្វើឱ្យសាលារៀនរបស់យើងមានលក្ខណៈពិេសស និងរឹងមាំ។ សូមអរគុណដែលបានចូលរួមជាសមាជិកគ្រួសារ NTC របស់យើង។ Dear SPS Lovers,  Our accomplishments would not have been possible without the heartfelt commitment and unified effort of our dedicated management teams, teachers, and support staff.  For survival and growth, we will keep our focus on doing what’s right for online learning. We will continue to provide more educational support services and the quality of online teaching and learning. It will make

អតិថិជនមិនទិញផលិតផលអ្នកទេ គឹទិញលក្ខណៈពិេសសនៃផលិតផលអ្នក

Image
ផលិតផល / សេវាកម្មដែលមិនមានលក្ខណៈពិេសស មិនអាចទាក់ទាញទឹកចិត្តអតិថិជនបានឡើយ។ ពេលមានផលិតផល / សេវាកម្មថ្មីមួួយនៅលើទីផ្សារ អតិថិជនតែងតែចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាគេផលិត / បង្កើតផលិតផលនោះឡើង ? អតិថិជនមិនបានទិញ Iphone ទេ គឺទិញលក្ខណៈពិេសសនៃ Iphone ។ អាជីវកម្មប្រភេទអប់រំ (education business) សាលានីមួួយៗមានអគារសិក្សា សម្ភារសិក្សា គ្រូបង្រៀន និងបុគ្គលិកគ្រាំទ្រដូចគ្នា ប៉ុន្តែអតិថិជននឹងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកសាលាណាដែលមានលក្ខណៈពិេសសខុសគ្នា។ ភាពមិនមានចំណុចពិសេសនៃសេវាកម្ម / ផលិតផលមិនអាចធ្វើឱ្យអាជីវកម្មមានស្ថេរភាពឡើយ ពិេសសស្ថិតនៅក្នុងបរិបទប្រកួតប្រជែង។ ការបាត់បង់ការផ្តោតអារម្មណ៍ (lose focus) ការគ្មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង (no self-confidence) និងការមិនមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ (no high commitment) អាចធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកជួបគ្រោះអាសន្នក្នុងពេលដ៏ឆាប់ និងឈានដល់ការបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីបុគ្គលិក និងអតិថិជន៕

សុភាសិតខ្មែរ

Image
ក្រអ្វីក្រចុះ   កុំឲ្យតែក្រគំនិត។ ក្រមុំដណ្ដឹងម្ដាយ ​  មេម៉ាយដណ្ដឹងចិត្ត។ ក្រពើវង្វេងបឹង។ កាត់ទឹកមិនដាច់  ​ កាត់សាច់វាឈឺ។ កាប់បំពង់  ​ រង់ចាំទឹកភ្លៀង។ ការប៉ុនភ្នំមិនគិត  ​ ទៅគិតឯស្គរបែកមាត់។ ការលំបាក ​ ត្រូវ ​ គិត ​ ឲ្យ ​ ធូរ   ការយូរ ​ ត្រូវ ​ គិត ​ ឲ្យ ​ ឆាប់   ។ ការយល់ដឹងតែមួយដង   អាចធ្វើឲ្យជីវិតទាំងមូលមានន័យ។ ការធ្វើវិនិយោគចំណេះដឹងតែងនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ដ៏ប្រសើរបំផុត។ កោកៗ ​ សឹកតែមាត់   ត្រដោក ​ ឆ្អែតតែពោះក្របី។ កោរមិនដាក់ទឹក។ ក្តៅថ្ងៃមិនស្មើក្ដៅចិត្ត។ ក្តៅស៊ីរាក់ ​  ត្រជាក់ស៊ីជ្រៅ។ កំភ្លាញស្លាប់ព្រោះមាត់  ​ ខ្វែក ​ ស្លាប់ព្រោះអាចម៍។ កំហុស ​ រមែង ​ មាន ​ ដល់ ​ អ្នក ​ ធ្វើ   អ្នក ​ នៅ ​ ឥត ​ អំពើ ​ បាន ​ អ្វី ​ នឹង ​ ខុស។ កុំខ្វើកតាមខ្យល់   កុំខ្វល់តាមរលក។ កុំគូរមុន ​ គិត។ កុំ ​ ជិះ ​ ចង្អេរ ​ លើក ​ ខ្លួន ​ ឯង ​  ក្បាល ​ ទូល ​ កញ្ច្រែង ​ កុំ ​ ក្អេង ​ ក្អាង ​  កុំ ​ ដេក ​ ទទូរ ​ ចាំ ​ សំណាង ​  កុំអាង ​ ព្រះ ​ ប្រោស ​ ត្រូវតែ ​ ប្រឹង។ កុំឈ្លោះនឹងស្រី ​  កុំក្ដីនឹងគ្នាឯង។ កុំដេកផ្សងព្រេង  ​ កុំវង្វេងខុសផ្លូវ។ កុំដេក ​ ចាំ ​ ស្លាប់ ​  អង្គុយ ​ ចាំមាន ​  ខ្មាស